Voorzieningen

12. Voorzieningen

Latente belasting-verplichtingen

Overige voorzieningen

Totaal

Stand per 1 januari 2023

4.948.414

954.180

5.902.594

Dotatie

229.703

4.769.379

4.999.082

Onttrekking

-1.006.988

-173.020

-1.180.008

Stand per 31 december 2023

4.171.129

5.550.539

9.721.668

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingen van immateriële vaste activa (2023: € 10,4 miljoen; 2022: € 11,9 miljoen), materiële vaste activa (2023: € 6,8 miljoen; 2022: € 7,9 miljoen) en langlopende vorderingen (2023: € -1 miljoen; 2022: nihil) is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen nihil (2022: nihil).

De voorziening is berekend naar het hoogst geldende belastingtarief. De belastingverplichtingen zullen naar verwachting eind 2030 volledig verrekend zijn.

Deel deze pagina: