135 resultaten gevonden toont 1 tot 10

10. Liquide middelen

De liquide middelen bedragen per 31 december 2023 € 57,1 miljoen (2022: € 129,7 miljoen). De liquide middelen staan tot een bedrag van € 0,4 miljoen (2022: € 18,1 miljoen) niet ter vrije beschikking. Lees meer over 10. Liquide middelen .

13. Overige voorzieningen

Onder de overige voorzieningen vallen de voorziening lange termijn bonussen, de voorziening verlieslatende contracten en de voorziening overige deelnemingen. Lees meer over 13. Overige voorzieningen .

2. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 6,4 miljoen (2022: € 39,8 miljoen) als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen. Lees meer over 2. Materiële vaste activa .

25. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is in het boekjaar ten laste van de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en haar geconsolideerde andere maatschappijen gekomen voor bestuurders en Lees meer over 25. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten .

29. Overige bedrijfskosten

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, één en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. Lees meer over 29. Overige bedrijfskosten .

29. Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

De acquisitiekosten verbonden aan verlieslatende contracten vanuit een gewonnen veiling in 2021 zijn als bijzondere waardevermindering in datzelfde boekjaar verwerkt. Lees meer over 29. Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa .

30. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

De opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren betreft de opbrengst van de verkoop van het 15% aandelenbelang in Greenwave Sustainable Partners B.V. en de eindafrekening van de verkoop van International Solar Projects V B.V. Lees meer over 30. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten .

34. Belastingen

De berekening vennootschapsbelasting op basis van het belastbare bedrag leidt tot een last van € 25,7 miljoen (2022: € 19,6 miljoen last). Lees meer over 34. Belastingen .

Pagina: