Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

92.268.321

80.465.744

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

1, 2

23.329.420

26.422.126

Boekresultaat op immateriële en materiële vaste activa

1, 2

-

4.508.147

Mutatie voorzieningen

12

4.596.359

-4.253.161

27.925.779

26.677.112

Veranderingen in werkkapitaal

-123.431.178

-36.453.366

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-3.237.078

70.689.490

Ontvangen interest

31

5.483.769

-

Ontvangen dividend

35

159.872

-

Betaalde interest

33

-3.513.939

-3.831.631

Betaalde belastingen

34

-31.669.402

-7.231.617

Ontvangen belastingen

34

39.505

2.320.642

Kasstroom uit operationele activiteiten

-29.500.196

-8.742.606

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

1

-18.426.017

-5.351.456

Investeringen in materiële vaste activa

2

-11.837.387

-14.164.730

Investeringen in financiële vaste activa

3

-1.059.674

-7.101.528

Verstrekkingen van uitstaande leningen

3

-117.193

-88.381

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

2

633.009

127.509

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa

3

4.375.838

131.994

Ontvangsten uit hoofde van aflossingen uitstaande leningen

3

172.559

37.104

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

-26.258.865

-26.409.488

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend

45

-10.081.888

-14.441.311

Ontvangsten uit hoofde van leningen

14

-

1.712.743

Uitgaven ter aflossing van leningen

14

-3.510.746

-8.603.079

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-13.592.634

-21.331.647

Netto kasstroom - Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

-72.588.773

14.205.749

Verloop mutatie geldmiddelen

10

Stand per begin boekjaar

129.710.782

115.505.033

Mutaties in boekjaar

-72.588.773

14.205.749

Stand per einde boekjaar

57.122.009

129.710.782

Deel deze pagina: