34. Belastingen

2023

2022

Belastingen uit huidig boekjaar

-25.700.366

-19.638.664

Latente belastingen

204.486

560.991

Belastingen uit voorgaande boekjaren

-332.708

-414.529

-25.828.588

-19.492.202

2023

2022

Effectieve belastingtarief

26,8%

25,5%

Toepasselijke belastingtarief

25,8%

25,8%

De berekening vennootschapsbelasting op basis van het belastbare bedrag leidt tot een last van € 25,7 miljoen (2022: € 19,6 miljoen last).

De vennootschapsbelasting bij de dochtermaatschappijen, welke onderdeel zijn van de fiscale eenheid, wordt berekend alsof zij zelfstandig belastingplichtig zijn, rekening houdend met de voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten, tegen een vast tarief van 25,8%. De over het boekjaar te verrekenen vennootschapsbelasting wordt per balansdatum verwerkt in rekening-courant met de moedermaatschappij.

Het effectieve belastingtarief bedraagt 26,8% (2022: 25,5%). Het effect in ‘resultaten onder de deelnemingsvrijstelling’ en ‘niet belaste opbrengsten’ wordt met name veroorzaakt door het feit dat de verkoop van n Greenwave Sustainable Partners B.V. en International Solar Projects V B.V. geheel vrijgesteld is van vennootschapsbelasting.

Het verschil met het toepasselijke belastingtarief wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande overzicht:

2023

2022

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen

96.028.091

77.102.992

Belastinglast op basis van toepasselijke belastingtarief in Nederland

25.057.565

19.849.912

Belastingeffect van:

Resultaten onder de deelnemingsvrijstelling

-321.437

-1.748.171

Niet aftrekbare kosten

2.722.645

2.516.179

Niet belaste opbrengsten

-1.492.141

-893.624

Compensabele verliezen

-642

-85.632

Belastingbesparing in verband met investeringsaftrek

-265.624

-

Latente belastingen

-204.486

-560.991

Mutaties voorgaande jaren

332.708

414.529

Belastinglast

25.828.588

19.492.202

Deel deze pagina: