GRI Content Index

GRI Content Index

Statement of use

Greenchoice heeft gerapporteerd met verwijzing naar de GRI Standards voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Toepassing GRI 1

GRI 1: Foundation 2021

Van toepassing zijnde GRI Sector Standards

Geen sectorstandaarden van toepassing.

Wij benadrukken dat alleen de GRI standaarden en toelichtingen die zijn toegepast zijn opgenomen in deze tabel.

GRI Content Index

GRI Standaard

Disclosure

Verwijzing

Omissie

Ontbrekende vereiste

Toelichting

Algemene toelichting

GRI 2: General disclosures 2021

2-1 Organizational details

Organisatieprofiel
Goed bestuur en governance

2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting

Bijlage A - Duurzaamheidsverslaggeving

2-3 Reporting period, frequency and contact point

Bijlage A - Duurzaamheidsverslaggeving
Contact

2-4 Restatements of information

Bijlage A - Duurzaamheidsverslaggeving

Er is geen sprake van herziening van informatie.

2-5 External assurance

Bijlage A - Duurzaamheidsverslaggeving
Bijlage B - Assurance rapport KPMG

2-6 Activities, value chain and other business relationships

Organisatieprofiel
Energie en ecosysteem
Bijlage A - Duurzaamheidsverslaggeving

2-7 Employees

Onze medewerkers

GRI 2-7a
GRI 2-7b

Greenchoice Groep is enkel actief in Nederland. Er is geen verdere uitsplitsing opgenomen van medewerkers naar regio. Er zijn geen medewerkers werkzaam op basis van een nulurencontract.

2-8 Workers who are not employees

Onze medewerkers

GRI 2-8a

GRI hanteert een brede definitie van 'workers'. De benodigde gegevens voor de gehele reikwijdte van de definitie zijn niet volledig beschikbaar. Toelichting over de gehanteerde definitie is opgenomen in het verslag.

2-9 Governance structure and composition

Goed bestuur en governance

2-10 Nomination and selection of the highest governance body

Goed bestuur en governance
Onze medewerkers

2-11 Chair of the highest governance body

Goed bestuur en governance

2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts

Goed bestuur en governance

2-13 Delegation of responsibility for managing impacts

Goed bestuur en governance
Risicobeheersing

2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting

Goed bestuur en governance
Risicobeheersing
Bijlage A - duurzaamheidsverslaggeving

2-15 Conflicts of interest

Goed bestuur en governance

2-16 Communication of critical concerns

Goed bestuur en governance
Risicobeheersing

2-17 Collective knowledge of the highest governance body

Goed bestuur en governance

2-18 Evaluation of the performance of the highest governance body

Goed bestuur en governance

2-19 Remuneration policies

Goed bestuur en governance

2-20 Process to determine remuneration

Goed bestuur en governance
Onze medewerkers

2-21 Annual compensation ratio

GRI 2-21

Dit is volgens CSRD niet langer een disclosure vereiste. Vooruitlopend op afstemming van ons verslag met de toekomstige rapportageverplichtingen uit hoofde van CSRD is deze GRI disclosure niet opgenomen in het verslag 2023.

2-22 Statement on sustainable development strategy

Bericht van het bestuur
Strategie
Verslag Raad van Commissarissen

2-23 Policy commitments

Integriteit en compliance
Onze rol in de energietransitie
Goed bestuur en governance

2-24 Embedding policy commitments

Integriteit en compliance

2-25 Processes to remediate negative impacts

Financiële resultaten
Klimaatmitigatie
Altijd groene stroom
Energietransitie voor en van iedereen
Natuur versterken
Integriteit en compliance
Risicobeheersing

2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns

Integriteit en compliance

2-27 Compliance with laws and regulations

Integriteit en compliance

2-28 Membership associations

Ecosysteem

2-29 Approach to stakeholder engagement

Bijlage A - duurzaamheidsverslaggeving

2-30 Collective bargaining agreements

Onze medewerkers

Materiële onderwerpen

GRI 3: Material Topics 2021

3-1 Process to determine material topics

Bijlage A - duurzaamheidsverslaggeving

Actualisatie materialiteitsanalyse

De manier waarop materiele onderwerpen gedefinieerd worden is aangescherpt in de huidige GRI standaarden (GRI 2021). De analyse waarop dit verslag mede gebaseerd is, is uitgevoerd op basis van GRI 2016. In 2023 is een nieuwe analyse uitgevoerd in overeenstemming met het dubbele materialiteitsbegrip volgens Europese richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving (ESRS) ter voorbereiding op verplichte CSRD-rapportage vanaf boekjaar 2025.

3-2 List of material topics

Bijlage A - Duurzaamheidsverslaggeving
Strategie

Materieel thema: financieel gezond bedrijf blijven

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Financiële resultaten

Materieel thema: energietransitie voor en van iedereen

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Energietransitie voor en van iedereen

Materieel thema: altijd groene stroom

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Altijd groene stroom

Materieel thema: klimaatimpact verlagen

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Klimaatmitigatie

GRI 305: Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

Klimaatmitigatie

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Klimaatmitigatie

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

Klimaatmitigatie

305-5 Reduction of GHG emissions

Klimaatmitigatie

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria

n.v.t.

308-1

Greenchoice acht deze standaard relevant voor genoemd materieel onderwerp, echter hebben wij nog geen beleid vastgesteld omtrent ketenverantwoordelijkheid. Hierdoor kan op dit moment nog geen percentage gerapporteerd worden.

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions
taken

n.v.t.

308-2

Deze informatie is op dit moment nog niet volledig beschikbaar. Greenchoice zal in 2024 verdere stappen zetten op het gebied van due dilligence, onder andere gericht op de toeleveringsketen.

Materieel thema: natuur versterken

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Natuur versterken

GRI 304: Biodiversiteit

304-3 Habitats protected or restored

Natuur versterken

Deel deze pagina: