Vaste activa

37. Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa hebben betrekking op ontwikkelingskosten ad € 7,7 miljoen (2022: € 5,7 miljoen), goodwill ad € 25,3 miljoen (2022: € 28,7 miljoen), klantenportefeuille ad € 18 miljoen (2022: € 22,4 miljoen), acquisitiekosten ad € 5,7 miljoen (2022: € 3,8 miljoen) en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa ad € 3,3 miljoen (2022: € 0,6 miljoen).

38. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa hebben betrekking op bedrijfsgebouwen en terreinen ad € 1,1 miljoen (2022: € 1,3 miljoen), machines en installaties ad € 0,5 miljoen (2022: € 0,5 miljoen), inventaris ad € 1,3 miljoen (2022: € 1,7 miljoen), andere vaste bedrijfsmiddelen ad € 0,5 miljoen (2022: € 0,6 miljoen) en vooruitbetalingen en bedrijfsactiva in uitvoering ad € 0,7 miljoen (2022: € 0,7 miljoen).

39. Financiële vaste activa

Deel-nemingen groepsmaat-schappijen

Vorderingen op groeps-maat-schappijen

Deel-nemingen

Vorderingen op deel-nemingen

Overige effecten

Actieve belasting-latenties

Overige vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2023

Aanschaffingswaarde

32.207.853

1.228.411

8.640.040

1.446.103

54.505

828.051

632.401

45.037.364

Cumulatieve waardevermindering

-

-

-

-237.994

-

-

-189.236

-427.230

Boekwaarde per 1 januari 2023

32.207.853

1.228.411

8.640.040

1.208.109

54.505

828.051

443.165

44.610.134

Mutaties

Investeringen

8.906.447

-

402.979

-

-

-

-

9.309.426

Verstrekkingen

-

10.330

-

1.475

-

-

101.142

112.947

Mutatie

-

-

-

-

-

-828.051

-

-828.051

Resultaat

-557.786

-

3.759.776

-

-

-

-

3.201.990

Dotatie aan voorziening

-

-

37.932

-

-

-

-

37.932

Desinvesteringen

-

-

-685.470

-

-

-

-

-685.470

Aflossingen

-

-

-

-

-

-

-8.070

-8.070

Saldo mutaties

8.348.661

10.330

3.515.217

1.475

-

-828.051

93.072

11.140.704

Stand per 31 december 2023

Aanschaffingswaarde

40.556.514

1.238.741

12.155.257

1.447.578

54.505

-

725.473

56.178.068

Cumulatieve waardeverminderingen

-

-

-

-237.994

-

-

-189.236

-427.230

Boekwaarde per 31 december 2023

40.556.514

1.238.741

12.155.257

1.209.584

54.505

-

536.237

55.750.838

  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

31-12-2023

31-12-2022

Greenchoice Hartelkanaal B.V.

4.232.976

2.109.851

Hartel2 B.V.

1.876.403

1.315.288

International Solar B.V.

17.826.147

14.948.430

Qurrent Renewable Energy B.V.

3.772.547

3.743.307

Energie Transitie Groep N.V.

7.769.045

10.089.977

Greenchoice Integrated Solutions B.V.

1.134.458

1.000

Greenchoice EOS B.V.

3.944.938

-

40.556.514

32.207.853

Voor Qurrent Renewable Energy B.V., Qurrent Nederland B.V., International Solar B.V., Yellow Step Solar B.V., Energie Transitie Groep, N.V., Huismerk Energie N.V., Greenchoice Zakelijk N.V., en Greenchoice Trading Company B.V. is een aansprakelijkstelling volgens art 2:403 BW afgegeven.

Vordering op groepsmaatschappijen

De vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een aantal leningen aan Kieszon met een hoofdsom van € 3,2 miljoen en hebben een rente variërend van 1,6% tot 4%. Voor het restant van de leningen per 2023 heeft een bedrag van € 0,4 miljoen een looptijd langer dan vijf jaar. De aflossing van deze leningen zal voor € 0,2 miljoen geschieden binnen een jaar en voor € 0,6 miljoen tussen 1 en 5 jaar.

Deelnemingen

31-12-2023

31-12-2022

Overige deelnemingen (waardering kostprijs)

Etriplus B.V. (10%)

81.550

81.550

Overige deelnemingen (waardering nettovermogenswaarde)

Eteck Holding B.V. (50%)

778.187

1.019.651

Hydro Investment Projects B.V. (30%)

207.532

209.751

Face the Future B.V. (52%)

258.247

231.801

WGV Holding B.V. (50%)

7.028.551

4.586.175

WGV EOS B.V. (50%)

137.500

-

De Wieken B.V. (25%)

143.954

685.472

Goede Buren Windpark Streepland B.V. (25%)

997.233

572.125

Crowdinvesting B.V. (20%)

529.138

379.600

Green Energy Storage B.V. (30%)

-

1.800

Energy Essentials Group B.V. (20%)

215.752

61.558

Saman Groep B.V. (20%)

1.662.134

810.557

Samen voor de Batterij B.V. (39%)

115.479

-

12.073.707

8.558.490

12.155.257

8.640.040

Greenchoice B.V. heeft voor WGV Holding B.V.  in 2023 een informele kapitaalstorting (agio) verricht (€ 150.000).

Eind september 2023 heeft Greenchoice B.V. een 50% aandelenbelang gekocht in WGV EOS B.V. en tevens een informele kapitaalstorting (agio) verricht (€ 137.500). Eind december 2023 heeft Greenchoice B.V. een 39% aandelenbelang gekocht in Samen voor de Batterij B.V. voor € 39 en een informele kapitaalstorting (agio) verricht (€ 115.440). Deze verworven aandelenbelangen zijn verwerkt onder overige deelnemingen en gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. 

De deelnemingen Eteck Holding B.V., WGV Holding B.V. en WGV EOS B.V. classificeren zich als joint venture op grond van de samenwerkingsovereenkomst die de vennootschap heeft gesloten met de andere aandeelhouders van deze deelnemingen.

Deel deze pagina: