Audit-, Finance- & Risk commissie

De Audit-, Finance- en Riskcommissie heeft in 2023 vier keer vergaderd. In deze commissie werden de kwartaalrapportages met daarin de voortgang van de realisatie van bedrijfsdoelstellingen, de beheersing van de daarmee gepaard gaande risico’s en financiële resultaten besproken. Gedurende het jaar vond ook afstemming plaats over het auditplan, de managementletter en het accountantsverslag, zoals verstrekt door de externe accountant. De commissie besprak de uitkomsten van de dubbele materialiteitsanalyse die werd uitgevoerd in 2023 (hierover lees je meer in Bijlage A Duurzaamheidsverslaggeving) en de roadmap voor de implementatie van een lange termijn duurzaamheidsstrategie. Tot slot werd ook het geïntegreerd jaarverslag 2022 besproken in deze commissie. 

Deel deze pagina: