Kortlopende schulden

50. Schulden aan leveranciers en handelskredieten

In het saldo van de crediteuren is per balansdatum een bedrag van € 7.067 (2022: € 17.258) opgenomen als schuld aan verbonden maatschappijen.

51. Schulden aan groepsmaatschappijen

31-12-2023

31-12-2022

Rekening-courant Qurrent Nederland B.V.

2.957.214

2.966.995

Rekening-courant Energie Transitie Groep N.V.

1.942.570

25.136.197

Rekening-courant Hartel2 V.O.F.

-

372.701

Rekening-courant Greenchoice Integrated Solutions B.V.

5.752

1.000

Rekening-courant Greenchoice EOS B.V.

265.155

-

5.170.691

28.476.893

De schulden aan groepsmaatschappijen betreffen rekening-courant schulden. Het rentepercentage dat over deze schulden in rekening is gebracht bedraagt 5% (2022: 5%). De rekening-courant schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. De boekwaarde van deze schulden benadert de reële waarde.

52. Overige schulden en overlopende passiva

De overige schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te verrekenen inzake geleverde elektra en gas ad € 80,6 miljoen (2022: € 144,9 miljoen) en nog te betalen inkoopkosten elektra en gas ad € 42,2 miljoen (2022: € 74,3 miljoen). De toelichting van de aard van deze posten is opgenomen in noot 21.

Deel deze pagina: