29. Overige bedrijfskosten

2023

2022

Huisvestingskosten

1.850.917

1.507.161

Exploitatiekosten ¹

2.857.624

2.430.822

Incassokosten

1.735.655

2.254.168

Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren

4.243.404

3.163.683

Marketing- en saleskosten

14.683.475

9.353.278

Overige verkoopkosten

817.670

627.696

Kantoorkosten

7.441.665

5.604.553

Algemene kosten ¹

8.639.502

8.090.374

Diverse lasten

4.511.467

2.036.173

46.781.379

35.067.908

  • 1Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie algemene grondslagen van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling.

Honoraria van de accountant

2023

2022

Andere niet-controlediensten

240.551

165.341

Onderzoek van de jaarrekening

742.061

693.395

982.612

858.736

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, één en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening zijn de kosten die in het betreffende boekjaar zijn gemaakt, ongeacht of de werkzaamheden voor het betreffende boekjaar zijn verricht.

KPMG Accountants N.V.

Andere accountants-organisaties

Totaal

Andere niet-controlediensten

229.888

10.663

240.551

Onderzoek van de jaarrekening

742.061

-

742.061

Totaal accountantskosten

971.949

10.663

982.612

Onder andere accountantsorganisaties zijn de kosten van Rademaker Advies & Accountancy (jaarrekening 2022 Zonnepark Hazenwinkel B.V.) verantwoord.

Deel deze pagina: