Claims en juridische geschillen

Tegen de groep zijn claims ingediend die door haar worden betwist. Voor zover het mogelijk is een redelijke schatting van het bedrag van de verplichting te maken zijn hiervoor voorzieningen getroffen. Voor geschillen waarvoor dat niet het geval is zijn de meest belangrijke geschillen hierna toegelicht: 

Gasgarantie

Greenchoice B.V. en Eneco groep (Eneco) hebben een geschil over de uitleg van een tussen partijen gesloten garantieovereenkomst. Het geschil heeft betrekking op de reikwijdte van de plicht van Eneco om gasgaranties ten behoeve van Greenchoice B.V. te stellen en de fee die zij daarvoor in rekening mag brengen.

Producenten

Tussen Greenchoice B.V. en drie afzonderlijke producenten zijn er geschillen ontstaan over de uitleg van de tussen partijen gesloten Power Purchase Agreements (PPAs). 

Overige klachten en geschillen

Greenchoice B.V is betrokken bij verschillende klachten en geschillen met klanten en leveranciers die verband houden met haar bedrijfsactiviteiten. In sommige gevallen zien deze geschillen op tarifering ten aanzien van geleverde diensten, waarbij niet duidelijk is of en hoe dit zich verder ontwikkelt. Naar de inschatting van het management zullen deze geschillen niet leiden tot een materiële uitstroom van liquide middelen.

Deel deze pagina: