Raad van Commissarissen

Naast het houden van toezicht staat de Raad van Commissarissen de directie met raad terzijde. Tussen de beide organen wordt regelmatig overleg gevoerd, zowel in vergadering als buiten vergadering. De Raad van Commissarissen is betrokken bij het proces van missieformulering en strategiebepaling en geeft jaarlijks akkoord op de bedrijfsdoelstellingen op basis van voorstellen die gedaan worden door de directie. De volgende tabel geeft de samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn commissies weer. 

Tot en met juni 2023

Vanaf juli 2023

Naam

Functie inclusief eventuele bijzonderheid rondom aanstelling

Andere posities en nevenfuncties

Audit-, Finance- & Risk
commissie

Remuneratie
commissie

Strategie- en Innovatie
commissie

Audit-, Finance- & Risk
commissie

Innovatie- en IT-commissie

Mevrouw J.G.T.M. van Niersen

President-commissaris

in functie sinds juni 2020

∙ CEO Milence/ CV Charging Europe

lid

lid

lid

De heer M.B. Rexwinkel

Commissaris

in functie sinds december 2019, herbenoend in december 2023

gelieerd aan aandeelhouder Energie Concurrent B.V.

∙ Mede-bestuurder SpeedComfort B.V.
∙ Mede-bestuurder Leafcloud B.V.
∙ Mede-bestuurder Peta Watts B.V.

lid

Voorzitter

Voorzitter

De heer T.A.H. van de Vooren

Commissaris

in functie sinds mei 2022 tot 15 mei 2024

gelieerd aan aandeelhouder Eneco Consumenten B.V.

∙ Director Corporate Finance, Control & Risk Eneco

lid

lid

lid

De heer J. van der Velde

Commissaris

in functie sinds 15 mei 2024

gelieerd aan aandeelhouder Eneco Consumenten B.V.

∙ Investment Director Eneco Ventures

lid

Mevrouw B.E.M. Zuiderwijk

Commissaris

in functie sinds mei 2020

op aanbeveling van ondernemingsraad

∙ Directeur Green Giraffe Groep

Voorzitter

Voorzitter

De heer W.B. Rootliep

Commissaris

in functie van augustus 2020 tot en met juni 2023

∙ Interim-Directeur Strategy & Business Development bij Alliance Nutrition Group
∙ Consultant bij Van Ede & Partners, voor loopbaan en executive coaching 

Voorzitter

lid

De heer N.P. de Jong

Commissaris

in functie sinds december 2023

- CEO Leafcloud B.V.
- bestuurder Stichting Data Safe House

lid

Uit de profielschets voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen volgt dat de Raad zo samengesteld dient te zijn dat door de combinatie van ervaring, deskundigheid, kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van zijn leden, deze zijn taken naar behoren (effectief en verantwoord) kan uitvoeren. De raad streeft in zijn samenstelling bovendien naar voldoende complementariteit, pluriformiteit en diversiteit qua leeftijd, geslacht en herkomst.

Elke commissaris dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Door de achtergrond en functies die de voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen hebben naast hun rol in de Raad van Commissarissen van Greenchoice, blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie en duurzaamheidsthema's. Zij worden daarnaast voor specifieke onderwerpen en ontwikkelingen op de hoogte gehouden door de directie en kunnen indien nodig informatie inwinnen bij de externe accountant, de Ondernemingsraad en/of andere (externe) adviseurs.

De Raad van Commissarissen is gedurende 2023 vier keer bij elkaar gekomen voor reguliere vergaderingen. Daarnaast vonden er nog een aantal themabijeenkomsten plaats. Jaarlijks terugkerende onderwerpen op de vergaderingen zijn periodieke businessupdates, goedkeuren jaarverslag voorgaand jaar, goedkeuren budget en doelstellingen komend jaar. De belangrijkste onderwerpen die specifiek voor 2023 zijn besproken tijdens deze vergaderingen zijn: 

  • Goedkeuring voor de overname van de PPAs van De Vrije Energie Producent en het investeringsbesluit voor een upgrade van het Energie Opslag Systeem bij windpark Hartelkanaal;

  • Goedkeuring van de bijdrage aan het Tijdelijk Noodfonds Energie;

  • Goedkeuring op organisatorische wijzigingen, nieuwe strategische samenwerkingen en deelnemingen; 

  • Evaluatie en actualisatie strategie. 

Ter voorbereiding van de besluitvorming door de voltallige Raad van Commissarissen zijn een aantal commissies ingesteld, waarbij per commissie een beperkt aantal commissarissen is vertegenwoordigd. In de eerste helft van 2023 waren er drie commissies: de Audit-, Finance- en Riskcommissie, de Remuneratiecommissie en de Strategie en Innovatiecommissie. Halverwege het jaar is besloten om over te gaan tot twee commissies: de Audit-, Finance- & Riskcommissie en de Innovatie- & IT-commissie. De werkgeversrol en adviesrol over het beloningsbeleid van de directie is vanaf dat moment bij de gehele Raad van Commissarissen belegd.

Deel deze pagina: