2. Materiële vaste activa

Bedrijfs-gebouwen en -terreinen

Machines en installaties

Inventaris

Vervoer-middelen

Andere vaste bedrijfs-middelen

Vooruit-betalingen en bedrijfs-activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2023

Aanschaffingswaarde

2.468.142

79.092.476

6.861.340

138.284

1.480.721

3.714.010

93.754.974

Cumulatieve afschrijvingen

-1.147.638

-27.630.640

-4.173.658

-63.199

-850.847

-

-33.865.983

Boekwaarde per 1 januari 2023

1.320.504

51.461.836

2.687.682

75.085

629.874

3.714.010

59.888.991

Mutaties

Investeringen

-

3.981.432

291.692

32.761

-

8.031.502

12.337.387

Gereedgekomen

-

3.714.010

-

-

-

-3.714.010

-

Afschrijvingen

-246.839

-5.320.964

-791.372

-18.548

-72.061

-

-6.449.784

Desinvesteringen

-

-80.708

-949.085

-19.760

-71.482

-

-1.121.035

Afschrijvingen op desinvesteringen

-

34.132

391.527

19.760

42.607

-

488.026

Saldo mutaties

-246.839

2.327.902

-1.057.238

14.213

-100.936

4.317.492

5.254.594

Stand per 31 december 2023

Aanschaffingswaarde

2.468.142

86.707.211

6.203.947

151.284

1.409.239

8.031.502

104.971.325

Cumulatieve afschrijvingen

-1.394.477

-32.917.472

-4.573.503

-61.987

-880.301

-

-39.827.740

Boekwaarde per 31 december 2023

1.073.665

53.789.739

1.630.444

89.297

528.938

8.031.502

65.143.585

Afschrijvingstermijn (in jaren)

20

15

3-5

5

20

-

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 6,4 miljoen (2022: € 39,8 miljoen) als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen.

De historische aanschafwaarde van de volledig afgeschreven materiële vaste activa bedraagt € 2,8 miljoen (2022: € 2,5 miljoen) per 31 december 2023.

Bijzondere waardeverandering materiële vaste activa

In 2023 hebben geen bijzondere waardeverminderingen of terugnemingen hiervan plaatsgevonden.

Deel deze pagina: