Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2023

22. Netto-omzet

2023

2022

Gasleveranties

615.513.121

415.133.278

Elektraleveranties

755.599.076

567.350.737

Zonnestroom-/laadinstallaties

57.929.939

59.793.139

1.429.042.136

1.042.277.154

In de netto-omzet zijn in 2023 nihil leveringen aan verbonden maatschappijen opgenomen (2022: nihil).

De namens de netbeheerders ontvangen vergoedingen van afnemers zijn niet opgenomen in de omzet en inkoopwaarde van de omzet, aangezien Greenchoice deze vergoedingen namens de netbeheerders int.

De gerealiseerde netto-omzet van Greenchoice en haar groepsmaatschappijen heeft geheel betrekking op verkopen in Nederland.

In 2023 heeft Greenchoice overheidssubsidies uit hoofde van CEK23 (Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023) ontvangen. Voor klanten die in aanmerking komen voor de regeling is een tijdelijk prijsplafond ingesteld voor de tarieven van elektra en gas. Rekening houdend met een vastgesteld maximumvolume wordt het prijsverschil tussen de verkooptarieven en het prijsplafond door de overheid gecompenseerd aan de energieleveranciers. Opbrengsten worden  verantwoord op basis van contractueel overeengekomen tarieven met klanten, waarin inbegrepen het gedeelte wat door de overheid werd gecompenseerd (netto-omzet). In totaal is in 2023 aan CEK23 een bedrag gecompenseerd van € 132,2 miljoen middels jaar- of eindnota's en € 36,5 miljoen middels voorschotten van klanten.

De overheidssubsidies uit hoofde van CEK22 (Tijdelijke overbrugginsregeling tegemoetkoming kleinverbruikers 2022, ofwel Energiekorting overheid) zijn niet opgenomen in de omzet, aangezien Greenchoice deze subsidies ontvangt voor de doelgroep van deze subsidieregeling. De ontvangen subsidie komt volledig bij onze klanten terecht door het bedrag in mindering te brengen op de termijnbedragen bij de klantgroep die voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

Uitsplitsing netto-omzet

2023

2022

Verkoop van goederen

1.388.998.866

999.076.394

Projectomzet

31.676.486

33.291.829

Verlenen van diensten

8.366.784

9.908.931

1.429.042.136

1.042.277.154

Verkoop van goederen betreft voornamelijk de levering van gas, elektra en zon- en windenergie. De projectomzet betreft de levering van zonnestroominstallaties. 

23. Overige bedrijfsopbrengsten

2023

2022

Overige baten

8.481.835

661.580

In de overige baten is een bedrag van € 2,1 miljoen (2022: nihil) opgenomen betreffende ontvangen SDE-subsidies en een bedrag van € 4,8 miljoen opgenomen betreffende de subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers.

Het restant van de overige baten heeft betrekking op leveranciersverrekeningen en overige dienstverlening.

24. Kosten van grond- en hulpstoffen

2023

2022

Kosten van grond- en hulpstoffen

1.221.854.844

853.101.238

In de kosten van grond- en hulpstoffen zijn tevens de opbrengsten uit terugleveringen vanuit onze eigen programma verantwoordelijkheid, shaping en onbalans opgenomen (2023 € 263,9 miljoen; 2022 € 469,2 miljoen), welke in de economische realiteit nauw samenhangen met de inkopen die zijn gepresenteerd onder de kosten van grond- en hulpstoffen.

In de kosten van grond- en hulpstoffen is geen bedrag (2022: nihil) opgenomen wegens leveringen door verbonden maatschappijen.

Deel deze pagina: