Selectie materiële thema’s

We doen in dit rapport verslag over thema’s waar wij als organisatie een toegevoegde waarde kunnen leveren én die voor onze klanten en andere stakeholders van belang zijn. Dit verslag is opgesteld op basis van de materialiteitsanalyse die in 2021 werd uitgevoerd, met verwijzing naar GRI principes. In de GRI content index vind je de verwijzing naar de toelichting in het verslag voor de toegepaste principes terug. Onze stakeholders is gevraagd om voor een lijst van 20 onderwerpen aan te geven voor welke onderwerpen Greenchoice op dat moment en in de toekomst de grootste positieve en/of negatieve impact uit kan oefenen op de maatschappij. Tevens is gevraagd om voor de thema’s aan te geven welke kunnen leiden tot belangrijke positieve en negatieve implicaties vanuit een financieel perspectief. 

In lijn met vorig jaar is het onderwerp ‘Voorop in verduurzaming’, dat in 2021 geclusterd was in het onderwerp ‘Klimaatimpact verlagen', niet langer een afzonderlijk thema. Het thema 'Voorop in verduurzaming' gaat over de rol die wij innemen in de energietransitie. In onze visie en strategie (zie hoofdstuk Strategie) komt aan bod hoe Greenchoice hier onder andere invulling aan geeft. Onze performance komt vervolgens terug in de materiële thema’s. Wij zullen hierover dan ook niet afzonderlijk te rapporteren.

De thema’s zijn ongewijzigd ten opzichte van het jaarverslag 2022. De directie heeft de materiële onderwerpen vastgesteld en is eindverantwoordelijk voor het sturen en beheersen van resultaten ten aanzien van de materiële onderwerpen. De definities van de thema’s zijn hieronder opgenomen. De uitkomsten zijn weergegeven in een matrix in paragraaf Materiële thema’s.

Energietransitie voor en van iedereen

Toegang tot betaalbare groene stroom voor en van iedereen. We doen dit door ons te ontwikkelen van energieleverancier tot platform voor het aanbieden van verschillende producten en diensten. Dit betekent het stimuleren van lokale energieopwek, particulieren en coöperaties ondersteunen zelf energie op te wekken (bijvoorbeeld door zonnepanelen te installeren of te verhuren) en iedereen op een betaalbare manier mee te laten profiteren van de energietransitie.

Financieel gezond bedrijf blijven

Om ook in de toekomst betaalbare groene stroom en bosgecompenseerd gas voor iedereen te leveren en te kunnen blijven investeren in groene stroom en bosprojecten, is het belangrijk om competitief en financieel gezond te zijn.

Klimaatimpact verlagen

Als ambassadeur voor hernieuwbare, groene stroom en bosgecompenseerd gas voegen we de daad bij het woord door onze eigen CO₂ footprint (en ook de footprint van onze klanten) zo klein mogelijk te houden. Hierbij willen we stimuleren dat klanten een positieve houding krijgen ten opzichte van maatregelen die klimaatverandering tegengaan.

Altijd groene stroom

Het is ons doel het aandeel van groene stroom te vergroten naar 'altijd groen', 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. Dit doen we door meer hernieuwbare stroom op te wekken, meer mensen de overstap van grijze naar groene stroom te laten maken en in energieopslag te investeren.

Natuur versterken

Wij zijn ons bewust van de impact die onze bedrijfsactiviteiten kunnen hebben op de natuur. Daarom houden we rekening met de impact van onze operaties op de omgeving en versterken we de natuur en biodiversiteit. Dit doen we lokaal en wereldwijd onder andere door te investeren in bos, wetlands en voedselbossen.

Gedurende 2023 hebben we opnieuw een materialiteitsanalyse uitgevoerd op basis van het principe van dubbele materialiteit.  In overleg met in- en externe belanghebbenden bepalen we voor geselecteerde onderwerpen de impact van Greenchoice op mensen, de economie en het milieu, en de impact van deze factoren op Greenchoice en op de financiële duurzaamheid. De onderwerpen zijn geselecteerd op basis van onderzoek in de sector, internationale standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, berichtgeving in de media en documentatie van Greenchoice. Aan de hand van stakeholderinterviews en sessies met een interne expertgroep werd de impact die Greenchoice heeft of kan hebben op mens en milieu (zowel positief als negatief) in kaart gebracht. Financiële en interne stakeholders is gevraagd om nader in te gaan op welke financiële kansen en risico's bestaan of kunnen ontstaan voor Greenchoice met betrekking tot de geselecteerde onderwerpen. Op basis van een scoring en consolidatie van de resultaten van het onderzoek kwamen de volgende zes materiële onderwerpen naar voren: klimaatmitigatie en –adaptatie, energietransitie, klantgericht werken, biodiversiteit en ecosystemen, ketenverantwoordelijkheid en cirulariteit en afvalverwerking. De analyse werd eind 2023 afgerond en goedgekeurd door de directie. De onderwerpen vormen de basis voor de uitwerking van onze lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen en in- en externe duurzaamheidsverslaggeving vanaf verslagjaar 2024 en verder.

Deel deze pagina: