Klimaatmitigatie

We vragen onze klanten om bewust met hun energieverbruik om te gaan, maar we kijken natuurlijk ook naar onszelf. Greenchoice stuurt zelf actief op het verminderen van energieverbruik, het terugdringen van CO₂-uitstoot en investeert in CO₂-impact met bosprojecten en Gold Standard projecten[1]. In de tabel zie je de resultaten die we in dit hoofdstuk verder toelichten en we vertellen wat we nog meer gaan doen. 

We streven ernaar om in 2024 66% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van 2018 voor scope 1 en 2. Het jaar 2018 is als referentiejaar gekozen omdat we over dat jaar de eerste volledige inventarisatie van onze emissies hebben gemaakt.

Emissie scope 1, 2 en 3 verslagjaar

2023

2022

Referentiejaar1

Scope 1

Directe CO2 -uitstoot, die wordt veroorzaakt door eigen bronnen binnen onze organisatie.

242 ton

298 ton

194 ton

Scope 2

Indirecte uitstoot van CO2 door de opwekking van zelf gekochte en intern verbruikte energie.

33 ton

46 ton

250 ton

Scope 3

Indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Dit is de uitstoot door bronnen niet in het bezit van Greenchoice en waar we ook geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan ingekochte materialen en uitbestede werkzaamheden.

1,3 miljoen ton

1,5 miljoen ton

1,8 miljoen ton

  • 1Het referentiejaar voor scope 1 en 2 emissies is 2018. Het referentiejaar voor scope 3 emissies is 2021.

Onze totale CO₂-uitstoot voor scope 1 en 2 daalde met 20% ten opzichte van 2022. Om onze uitstoot te reduceren stimuleren we onze medewerkers om te reizen met het openbaar vervoer of met de fiets. We hebben ons wagenpark grotendeels geëlektrificeerd en stellen elektrische deelauto's beschikbaar voor onze medewerkers. Voor de aanleg van zonneparken zetten we waar mogelijk elektrische aggregaten in. Twee keer per jaar maken we onze CO₂-footprint inzichtelijk voor scope 1, 2 en zakelijk reizen op basis van de CO₂ prestatieladder. Greenchoice is gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder. 

We hanteren de marktgebaseerde methode voor de berekening van onze CO₂-footprint, waardoor ons verbruik van groene stroom met emissie van 0g/kWh is opgenomen in scope 2. De herkomst van onze elektriciteit is opgenomen in het stroometiket dat we jaarlijks opstellen en publiceren op onze website. Omdat het definitieve stroometiket 2023 nog niet beschikbaar was op het moment van opmaken van dit verslag baseerden we ons op het stroometiket van 2022 voor onze CO₂-footprint in 2023. 

De emissies in scope 3 worden voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van aardgas (ongeveer 95%). We zien een dalende trend in het standaard jaarverbruik (SJV) van consumenten. Het SJV voor deze klantgroep bedraagt per december 2023 1.065 m3 gas. Per december 2022 was dat nog 1.275 m3. Als gevolg van de prijsstijgingen en bespaarcampagnes van de overheid en onszelf en intrinsieke motivatie van de klant, gaan klanten bewuster om met hun energieverbruik.

Omdat onze klanten niet allemaal direct van het aardgas af kunnen, investeren we in de tussentijd in het beschermen van bestaande bossen, het herstellen van beschadigde natuur en het aanplanten van nieuw bos. Daarom noemen we dit gas ‘bosgecompenseerd gas’. Voor elke geleverde kubieke meter aardgas leggen we geld opzij. Met dit geld dragen we bij aan bos- en natuurprojecten in Nederland en in het buitenland. In 2023 hebben we een CO₂-impact in door ons gecommitteerde natuurprojecten ter grootte van 100% van de CO₂-footprint van het verkochte gas afgeboekt (2022: 100%). We hebben evenveel CO₂-impact afgeboekt uit het Kibale aanplantproject (Oeganda) als onze CO₂-emissies voor scope 1, 2 en zakelijk reizen. Lees meer over de impact die we maken op de natuur en ons beleid rondom boscompensatie in hoofdstuk Natuur versterken.

Naast CO₂-uitstoot heeft het gasverbruik ook andere negatieve effecten, zoals uitstoot van stikstof. We compenseren met bos dan ook niet alle milieu-impact van aardgas. Daarom blijven we ons inzetten om het verbruik van aardgas verder te reduceren.

  • 1Gold Standard is een keurmerk opgezet door onder andere het Wereld Natuurfonds (WWF) voor projecten die zorgen voor duurzame ontwikkeling van een bepaald gebied en die als doel hebben CO₂-uitstoot te verminderen.
Deel deze pagina: