Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Niet in de balans opgenomen regelingen

Uit hoofde van de werkkapitaalfinanciering die Greenchoice met ING Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U.A., ABN AMRO Bank N.V. en Zurich Insurance plc Netherlands branch. is overeengekomen, heeft Greenchoice zekerheden aan de banken verstrekt. Ter zekerstelling aan de banken is een stil pandrecht op alle vorderingen van Greenchoice B.V., Greenchoice Zakelijk N.V., Yellow Step Solar B.V. en International Solar B.V. gevestigd, alsmede op de bankrekeningen bij de betreffende banken.

KiesZon ontwikkelt, bouwt en exploiteert zonnestroomprojecten. Het exploiteren van zonnestroomprojecten doet KiesZon in Special Purpose Vehicles (SPV’s). De investeringen in deze projecten worden grotendeels gefinancierd door banken. KiesZon heeft vanuit deze SPV’s non-recourse projectfinancieringen aangetrokken bij ASN Bank en Triodos Bank. De non-recourse projectfinanciering houdt in dat de projecten gefinancierd zijn op de kasstromen van de zonnestroomprojecten, zonder dat andere groepsmaatschappijen kunnen worden aangesproken op het moment dat de SPV niet kan voldoen aan de financieringsverplichtingen aan de bank. Om die reden hebben de banken verregaande zekerheden binnen de SPV verkregen. De bank kan deze zekerheden uitwinnen als de SPV niet voldoet aan de financieringsvoorwaarden en er geen overeenstemming tussen de SPV en de bank bestaat voor het oplossen van een eventuele opeisingsgrond. Veelal zijn de zekerheden hypotheekrechten of andere vormen van zekerheden die de bank in de gelegenheid stellen om het project en de daarbij behorende kasstromen voor de bank veilig te stellen ten behoeve van het aflossen van de verstrekte financiering. Gedacht kan worden aan hypotheekrechten op de activa, opstalrechten, aandelen van de SPV en alle vorderingen die de SPV heeft op derden (inclusief belastingteruggaven, subsidies en schadevergoedingen van verzekeraars), maar bijvoorbeeld ook instaprechten in overeenkomsten, zoals de PPA met Greenchoice en huurcontracten met dak- en landeigenaren.

De SPV’s per bank die met projectfinanciering gefinancierd zijn:

  • International Solar Projects I B.V. (ASN Bank)

  • International Solar Projects II B.V. (Triodos Bank)

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

Door de onderneming en haar groepsmaatschappijen zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2049 voor de huur van daken en bedrijfsruimte. De huurverplichtingen voor het komende jaar bedragen € 2,1 miljoen. De huurverplichtingen voor de periode langer dan één jaar en korter dan vijf jaar bedragen € 5,7 miljoen en voor de periode langer dan vijf jaar € 10,6 miljoen. Voor huurverplichtingen is een bankgarantie verstrekt van € 0,3 miljoen.

Afnameverplichtingen

Greenchoice B.V. en haar groepsmaatschappijen hebben inkoopverplichtingen voor gas, elektra en garanties van oorsprong met vaste prijsafspraken ter grootte van € 763 miljoen (2022: € 1,162 miljard). De afloop van deze inkoopcontracten zal voor € 425 miljoen geschieden binnen één jaar, van € 337 miljoen tussen één en vijf jaar en van € 1 miljoen later dan vijf jaar.

De inkoopverplichtingen omvatten energiecontracten voor eigen gebruik met verschillende energieproducenten.

Windparkverplichtingen

Door de onderneming en haar groepsmaatschappijen zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met december 2034 voor het beheer en onderhoud van het windpark alsmede de pacht en het recht van opstal van het perceel waar het windpark op gevestigd is. De verplichting voor het komende jaar bedraagt € 1,2 miljoen. De verplichting voor de periode langer dan één jaar en korter dan vijf jaar bedraagt € 4,3 miljoen en voor de periode langer dan vijf jaar € 5,4 miljoen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

Eind 2023 zijn diverse (bank)garanties afgegeven, dan wel ontvangen, door Greenchoice voor een totaalbedrag van € 45 miljoen (2022: € 32,5 miljoen) afgegeven, respectievelijk € 70 miljoen (2022: € 193,1 miljoen) ontvangen ten behoeve van diverse inkoopverplichtingen.

Eind 2023 heeft Greenchoice een totaalbedrag van € 7,5 miljoen (2022: € 1 miljoen) te betalen cash collaterals met betrekking tot inkoopcontracten van energie. Deze bedragen dienen begin 2024 voldaan te zijn door Greenchoice.

Hartel2 heeft een Debt Service Reserve Facility (DSRF) van € 0,7 miljoen (2022: € 0,7 miljoen) en Kieszon heeft een DSRF van € 0,1 miljoen (2022: € 0,1 miljoen). 

Operationele leases

Door de onderneming en haar groepsmaatschappijen zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan voor een aantal leaseauto's. De totale verplichting bedraagt € 0,8 miljoen voor het komende jaar. Een omvang van € 0,9 miljoen heeft betrekking op de periode langer dan één jaar en korter dan vijf jaar. De gemiddelde resterende looptijd van de verplichting is 19,6 jaar en de laatste verplichting loopt af in oktober 2027.

Het bedrag van leasebetalingen dat is verwerkt als last in 2023, bedraagt € 1 miljoen (2022: € 0,8 miljoen).

Deel deze pagina: