Geconsolideerde winst-en-verliesrekening en overzicht totaalresultaat over 2023

2023

2022

Netto-omzet

22

1.429.042.136

1.042.277.154

Overige bedrijfsopbrengsten

23

8.481.835

661.580

Som der bedrijfsopbrengsten

1.437.523.971

1.042.938.734

Kosten van grond- en hulpstoffen

24

1.221.854.844

853.101.238

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

25

7.145.586

6.719.213

Lonen en salarissen

26

34.229.439

31.012.176

Sociale lasten en pensioenlasten

27

7.957.606

6.742.413

Overige personeelsbeloningen

3.957.376

3.407.916

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

28

23.329.420

26.422.126

Overige bedrijfskosten

29

46.781.379

35.067.908

Som der bedrijfslasten

1.345.255.650

962.472.990

Bedrijfsresultaat

92.268.321

80.465.744

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

30

1.245.879

6.111

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

31

5.743.443

450.415

Waardeveranderingen van vorderingen en deelnemingen die tot de vaste activa behoren

32

-

-4.420

Rentelasten en soortgelijke kosten

33

-3.229.552

-3.814.858

3.759.770

-3.362.752

Resultaat vóór belastingen

96.028.091

77.102.992

Belastingen

34

-25.828.588

-19.492.202

70.199.503

57.610.790

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

35

3.918.357

584.259

Resultaat na belastingen

74.117.860

58.195.049

Resultaat aandeel derden

36

-1.767

9.548

Nettoresultaat

74.116.093

58.204.597

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen

-

-

Totaalresultaat

74.116.093

58.204.597

Deel deze pagina: