Vlottende activa

4. Voorraden

31-12-2023

31-12-2022

Grond- en hulpstoffen

14.129.898

39.932.042

Handelsgoederen

19.210.932

20.027.226

Vooruitbetaald op voorraden

608.602

3.014.295

33.949.432

62.973.563

De grond- en hulpstoffen betreffen volledig de opslag van gas en zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden maximaal zullen opbrengen, onder aftrek van nog te maken kosten. 

Onder de voorraad handelsgoederen is de voorraad zonnepanelen en omvormers opgenomen (€ 10,7 miljoen (2022: € 15,3 miljoen)) en tevens de groencertificaten (€ 8,5 miljoen (2022: (€ 4,7 miljoen)). Er is geen sprake van voorraad handelsgoederen die worden gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde.

5. Onderhanden projecten

31-12-2023

31-12-2022

Debet

Credit

Totaal

Debet

Credit

Totaal

Gerealiseerde projectkosten

10.705.723

211.874

10.917.597

25.074.050

-7.782.578

17.291.472

Toegerekende winsten

850.622

17.625

868.247

998.876

-220.396

778.480

Gedeclareerde termijnen

-4.507.189

-360.683

-4.867.872

-20.258.255

7.153.553

-13.104.702

Voorziening te verwachten verliezen

-

-

-

-50.005

-

-50.005

7.049.156

-131.184

6.917.972

5.764.666

-849.421

4.915.245

In de kostprijs van de onderhanden projecten is ultimo 2023 geen rente geactiveerd.
De in het boekjaar in de winst-en-verliesrekening verwerkte opbrengsten uit onderhanden projecten zijn gespecificeerd in noot 22 onder uitsplitsing netto-omzet, regel projectomzet. 

6. Vorderingen op handelsdebiteuren

31-12-2023

31-12-2022

Handelsdebiteuren

75.747.906

37.733.168

Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren

-4.692.635

-1.902.611

71.055.271

35.830.557

Onder de handelsdebiteuren zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van € 1,5 miljoen (2022: € 1,2 miljoen) met een resterende looptijd langer dan een jaar.

Gedurende het boekjaar is ten laste van de winst-en-verliesrekening voor een bedrag van € 4,2 miljoen (2022: € 3,2 miljoen) een voorziening wegens oninbaarheid gevormd.

7. Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2023

31-12-2022

Energiebelasting

-

6.009.775

Pensioenen

177.359

182.333

177.359

6.192.108

8. Rekening-courant vorderingen

31-12-2023

31-12-2022

Rekening-courant Coöperatie Qurrent U.A.

6.551

355.275

Rekening-courant verkochte deelnemingen

-

240.482

6.551

595.757

Over het openstaande rekening-courant saldo wordt geen rente geheven. De verwachting is dat de vorderingen binnen een jaar afgelost worden. De boekwaarde van deze vorderingen benadert de reële waarde.

Deel deze pagina: