Resultaat 2023

Het jaar 2023 is afgesloten met een toegenomen financieel resultaat ten opzichte van 2022. Dit is met name te danken aan de groei van het aantal klanten van 590.000 in 2022 naar 650.000 in 2023. Daarnaast heeft effectief portfoliomanagement en risicobeheersing een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. Daaronder vallen ook de resultaten als gevolg van de inzet van onze groeiende flexibele capaciteit (gasopslag, batterijopslag en regelbaar vermogen). In tegenstelling tot 2022 waren de invloeden door exogene effecten zoals weer en bewust lager verbruik door klanten als gevolg van de hoge energietarieven beperkt.

KPI’s

2023

2022

EBITDA (miljoen €)

115,6

106,9

Netto resultaat (miljoen €)

74,1

58,2

Dit heeft geresulteerd in een stijging van de netto-omzet met € 386,8 miljoen tot € 1,4 miljard (+37%). De brutomarge is met € 18 miljoen gestegen naar circa € 207,2 miljoen (+10%). Ondanks het hogere absolute resultaat is de procentuele marge als gevolg van de gestegen inkoopkosten afgenomen van 18% naar 14%. Het netto resultaat bedraagt 5% van de totale omzet (2022: 6%). 

Tegenover de positieve absolute margeontwikkeling staan relatief hoge kosten als gevolg van de marktsituatie. De bedrijfslasten (exclusief kosten van grond- en hulpstoffen) zijn in totaal toegenomen met € 14 miljoen ten opzichte van 2022 (+13%). Hieronder valt een stijging van de personeelskosten ter hoogte van € 4,9 miljoen. Dit heeft enerzijds te maken met een toename van het aantal medewerkers die benodigd zijn voor de doorontwikkeling van de organisatie alsook voor specifieke projecten. Als gevolg van de hoge inflatie in 2023 werd een organisatiebrede loonindexatie doorgevoerd waardoor de personeelskosten eveneens toenamen. 

De bedrijfslasten stegen daarnaast als gevolg van hogere overige bedrijfskosten. Deze zijn ten opzichte van 2022 gestegen met € 11,7 miljoen (+33%). De stijging is grotendeels het gevolg van eenmalige kosten, zoals de terugbetaling van een in 2017 ontvangen schikking. Anderzijds is er in 2023 wederom een bijdrage gedaan aan het Noodfonds. Tot slot zijn er ten opzichte van vorig jaar meer marketingkosten gemaakt in verband met onze campagne 'positieve energie'.  

De afschrijvingskosten zijn gedaald met € 3,1 miljoen als gevolg van de lagere investeringen in acquisitiekosten gedurende 2022. Gedurende 2023 liggen de investeringen weer op het niveau van voor de energiecrisis.

De opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten is met € 1,2 miljoen hoger ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van het 15% aandelenbelang in Greenwave Sustainable Partners B.V. waarbij € 1,5 miljoen opbrengst gerealiseerd is in 2023.

Het saldo van rentebaten, rentelasten en soortgelijke opbrengsten en kosten is € 5,9 miljoen hoger ten opzichte van 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen rente in combinatie met een positief liquiditeitssaldo gedurende een groot gedeelte van het jaar.

Deel deze pagina: