Bijlage B – Assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid van de onafhankelijke accountant over de duurzaamheidsinformatie

Aan: de algemene vergadering van Greenchoice B.V.

Onze conclusie

Wij hebben een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid uitgevoerd over de onderstaande geselecteerde niet-financiële indicatoren zoals opgenomen in de tabel op pagina 31 (hierna ‘geselecteerde niet-financiële indicatoren’) van het geïntegreerd jaarverslag 2023 van Greenchoice B.V. (hierna: “de vennootschap”).

De niet-financiële indicatoren zijn:

 1. Aantal opwekprojecten via coöperaties en VvE’s (aantal)

 2. Aantal klanten die energie terugleveren (aantal)

 3. Percentage van totaal verkocht volume aardgas gecombineerd met bosprojecten en Gold Standard projecten (in %)

 4. Gemiddeld standaard jaarverbruik (SJV) gas per aansluiting B2C (in m3)

 5. Carbon footprint scope 1 en 2 (in ton CO₂)

 6. Geïnstalleerd vermogen KiesZon (in MWp)

 7. Totaal regelbaar vermogen (in MWp)

 8. Totaal geinvesteerd in natuurlijk gebied (x €1.000)

 9. Oppervlakte bos beschermd en hersteld (in ha)

 10. EBITDA groep (in miljoen €)

 11. Netto resultaat (in miljoen €)

 12. Vrouwelijke medewerkers in het leiderschapsteam (in %)

Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assurance-informatie hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in het geïntegreerd jaarverslag opgenomen geselecteerde niet-financiële indicatoren geen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, getrouwe weergave geeft in overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria zoals toegelicht in de sectie ‘Criteria’.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze assurance-opdracht met een beperkte mate van zekerheid over de geselecteerde niet-financiële indicatoren verricht volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A ‘Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten)’’. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘'Onze verantwoordelijkheden voor de assurance-opdracht over de geselecteerde niet-financiële indicatoren’.

Wij zijn onafhankelijk van Greenchoice B.V. zoals vereist in de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Criteria

De toegepaste criteria voor het opstellen van de geselecteerde niet-financiële indicatoren zijn entiteitsontwikkelde rapportage criteria met verwijzing naar (with reference to) de Sustainability Reporting Standards van de Global Reporting Initiative (GRI) (GRI Standaarden) zoals toegelicht in ‘Verslaggevingsprincipes’ op pagina 187 van het geïntegreerde jaarverslag.

De vergelijkbaarheid van de geselecteerde niet-financiële indicatoren tussen entiteiten onderling en in de tijd kan beïnvloed worden door het ontbreken van geüniformeerde praktijken ter beoordeling en meting van deze informatie. Dit biedt de mogelijkheid verscheidene, acceptabele meettechnieken toe te passen.

Daarom dienen de geslecteerde niet-financiële indicatoren gelezen en begrepen te worden samen met de toegepaste criteria.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij materialiteitsniveaus bepaald voor elk relevant onderdeel van de geselecteerde niet-financiële indicatoren. Bij het evalueren van onze materialiteitsniveaus hebben wij kwantitatieve en kwalitatieve aspecten evenals de relevantie van informatie voor zowel belanghebbenden als de vennootschap in ogenschouw genomen.

Wij zijn met de Raad van Commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze assurance opdracht geconstateerde afwijkingen rapporteren die naar onze mening om kwantitatieve of kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de assurance-opdracht van de groep

Greenchoice B.V. is het moederbedrijf van een groep entiteiten. De geselecteerde niet-financiële indicatoren omvat de geconsolideerde informatie van deze groep van entiteiten zoals toegelicht in Bijlage A - Duurzaamheidsverslaggeving (p. 187) van het geïntegreerde jaarverslag.

Onze werkzaamheden voor de assurance-opdracht van de groep bestonden uit assurance-werkzaamheden op groepsniveau (geconsolideerd) alsook bij de groepsonderdelen.

Wij hebben de reikwijdte van onze assurance-opdracht zodanig bepaald dat wij voldoende werkzaamheden verrichten om in staat te zijn een conclusie tot uitdrukking te brengen over de geselecteerde niet-financiële indicatoren. Daarbij hebben wij, onder meer, in aanmerking genomen de managementstructuur van de groep, de aard van de activiteiten van de groepsonderdelen, de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de vennootschap opereert.

Op grond hiervan hebben wij de aard en omvang van de werkzaamheden bepaald op het niveau van de groepsonderdelen die noodzakelijk waren om uit te worden gevoerd.

Beperkingen in de reikwijdte van onze assurance-opdracht

In het geïntegreerde jaarverslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en schattingen. Toekomstgerichte informatie heeft betrekking op gebeurtenissen en acties die zich nog niet hebben voorgedaan en zich wellicht ook nooit zullen voordoen. Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie.

De verwijzingen naar externe bronnen of websites in het geïntegreerde jaarverslag maken geen onderdeel uit van de geselecteerde niet-financiële indicatoren die door ons zijn beoordeeld. Wij verstrekken daarom geen zekerheid over deze informatie.

Verantwoordelijkheid van de directie en de Raad van Commissarissen

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen en getrouw weergeven de geselecteerde niet-financiële indicatoren in overeenstemming met de criteria zoals toegelicht in de sectie ‘Criteria’, inclusief het identificeren van belanghebbenden en het bepalen van materiële onderwerpen.

De directie is ook verantwoordelijk voor het selecteren en toepassen van deze criteria en voor het bepalen dat deze criteria toereikend zijn voor de gerechtvaardigde informatiebehoefte van belanghebbenden, rekening houdend met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot verslaggeving. De door het bestuur gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van de geselecteerde niet-financiële indicatoren en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in hoofdstuk 185 van het geïntegreerd jaarverslag.

De directie is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht voor het opstellen van de geselecteerde niet-financiële indicatoren mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het rapportageproces over de geselecteerde niet-financiële indicatoren van Greenchoice B.V.

Onze verantwoordelijkheden voor de assurance-opdracht over de geselecteerde niet-financiële indicatoren

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de assurance-opdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven conclusie.

Onze assurance-opdracht is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid om de plausibiliteit van de geselecteerde niet-financiële indicatoren vast te stellen. De werkzaamheden variëren in aard en timing van, en zijn ook geringer in omvang, dan die bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een assurance-opdracht met een beperkte mate van zekerheid is daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid.

Wij passen de ‘Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen’ (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsmanagement inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, assurance-standaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

 • het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de relevante maatschappelijke thema’s en kwesties en de kenmerken van de vennootschap;

 • het evalueren van de geschiktheid van de toegepaste criteria, de consistente toepassing hiervan en de toelichtingen van de geselecteerde niet-financiële indicatoren;

 • via het inwinnen van inlichtingen het op hoofdlijnen inzicht verwerven van de interne beheersingsomgeving, de rapporteringsprocessen, de informatiesystemen en het risico-inschattingsproces van de vennootschap relevant voor het opstellen van de geselecteerde niet-financiële indicatoren, zonder het verwerven van assurance-informatie over het bestaan of het toetsen van de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen;

 • het identificeren van gebieden van de geselecteerde niet-financiële indicatoren waar het waarschijnlijk is dat misleidende of onevenwichtige informatie of een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of van fouten zich zal voordoen. Het bepalen en uitvoeren van verdere werkzaamheden is gericht op het beoordelen van de plausibiliteit van de geselecteerde niet-financiële indicatoren in reactie op onze risico-inschatting. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit:

  • het inwinnen van inlichtingen bij het management en relevante medewerkers op groepsniveau verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie en -beleid en prestaties;

  • het inwinnen van inlichtingen bij relevante medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie voor, het uitvoeren van interne beheersingsmaatregelen op, en de consolidatie van gegevens van de geselecteerde niet-financiële indicatoren;

  • het verkrijgen van assurance-informatie dat de geselecteerde niet-financiële indicatoren aansluit op de onderliggende administraties van de vennootschap;

  • het op basis van beperkte deelwaarnemingen beoordelen van relevante interne en externe documentatie;

  • het overwegen van data en trends.

 • het aansluiten van de relevante financiële informatie van de geselecteerde niet-financiële indicatoren (indicator 10. en 11. in de sectie ‘Onze conclusie’) met de jaarrekening;

 • het lezen van informatie in het geïntegreerde jaarverslag buiten de reikwijdte van onze assurance-opdracht om eventuele van materieel belang zijnde inconsistenties met de geselecteerde niet-financiële indicatoren te identificeren;

 • het overwegen of de niet-financiële informatie als geheel, inclusief de behandelde onderwerpen en de opgenomen toelichtingen, duidelijk en toereikend is toegelicht in overeenstemming met de toegepaste criteria.

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de assurance-opdracht en over de significante bevindingen die uit onze assurance-opdracht naar voren zijn gekomen.

Rotterdam, 14 juni 2023

KPMG Accountants N.V.

 

E. van Deursen RA

Deel deze pagina: