Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2023

Algemeen

Verslaggevende entiteit en groepsverhoudingen

Greenchoice B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Kruisplein 15, te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24302685.

De activiteiten van Greenchoice B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna: Greenchoice) bestaan voornamelijk uit het in Nederland leveren van groene stroom, bosgecompenseerd gas, het inkopen en naar de markt brengen van duurzaam opgewekte energie en de aan- en verkoop, ontwikkeling en onderhoud van zonnestroominstallaties in binnen- en buitenland.

Greenchoice B.V. te Rotterdam, is een besloten vennootschap en maakt deel uit van een groep. Energie Concurrent B.V. te Rotterdam, heeft 70% van de aandelen in haar bezit. De overige 30% van de aandelen is in bezit van Eneco Consumenten B.V. te Rotterdam.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2023, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2023. 

Toegepaste standaarden

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de onderneming als de geconsolideerde groepsmaatschappijen van de onderneming en is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de stellige uitspraken van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Toepassing van artikel 402 Boek 2 BW

De financiële gegevens van Greenchoice B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 402 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), kan worden volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. Hierin wordt slechts het resultaat deelnemingen na belastingen en het overige resultaat na belastingen weergegeven.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Deel deze pagina: