Vaste activa

1. Immateriële vaste activa

Ontwikkelings-kosten

Intellectuele eigendom

Goodwill

Klanten-portefeuille

Acquisitie-kosten

Vooruitbetaald immateriële vaste activa

Totaal

Stand per 1 januari 2023

Aanschaffingswaarde

20.450.013

270.160

40.924.176

40.110.548

40.267.586

698.871

142.721.354

Cumulatieve afschrijvingen

-14.730.479

-86.147

-12.240.162

-16.819.415

-36.081.361

-

-79.957.564

Cumulatieve waardevermindering

-

-

-

-

-410.560

-

-410.560

Boekwaarde per 1 januari 2023

5.719.534

184.013

28.684.014

23.291.133

3.775.665

698.871

62.353.230

Mutaties

Investeringen

6.674.405

172.193

325.000

-

8.193.379

3.386.040

18.751.017

Gereedgekomen

609.693

15.200

-

-

73.978

-698.871

-

Afschrijvingen

-4.225.954

-82.240

-3.343.870

-4.712.852

-4.514.720

-

-16.879.636

Saldo mutaties

3.058.144

105.153

-3.018.870

-4.712.852

3.752.637

2.687.169

1.871.381

Stand per 31 december 2023

Aanschaffingswaarde

27.734.111

457.553

41.249.176

40.110.548

48.534.943

3.386.040

161.472.371

Cumulatieve afschrijvingen

-18.956.433

-168.387

-15.584.032

-21.532.268

-40.596.083

-

-96.837.203

Cumulatieve waardevermindering

-

-

-

-

-410.560

-

-410.560

Boekwaarde per 31 december 2023

8.777.678

289.166

25.665.144

18.578.280

7.528.300

3.386.040

64.224.608

Afschrijvingstermijn (in jaren)

3-5

5

10-15

7-10

1-5

-

De ontwikkelingskosten betreffen de kosten voor ontwikkeling van operationele systemen voor een bedrag van € 27,7 miljoen (2022: € 20,5 miljoen). Voor de totaal geactiveerde ontwikkelingskosten (inclusief de vooruitbetaalde immateriële vaste activa) is per jaareinde 2023 een wettelijke reserve gevormd van € 9,4 miljoen (zie ook noot 48).

De ten laste van de winst-en-verliesrekening gebrachte ontwikkelingskosten, inclusief afschrijvingen op geactiveerde ontwikkelingskosten, bedragen € 4,2 miljoen (2022: € 3,6 miljoen).

De acquisitiekosten betreffen de kosten voor het aanbrengen van nieuwe klanten voor een bedrag van € 48,5 miljoen (2022: € 40,3 miljoen). 

Deel deze pagina: