Remuneratie directie

De beloning voor de directie wordt bepaald door de Raad van Commissarissen.

De beloning voor directieleden is opgebouwd op basis van een vast en een variabel component. Daarnaast ontvangen directieleden maandelijks een vaste en een variabele bijdrage voor hun pensioenopbouw. Het vaste salaris is opgenomen in een schaal binnen het functie- en salarishuis dat jaarlijks door een extern adviesbureau wordt gebenchmarkt ten opzichte van de Nederlandse markt. Zo waarborgen we een marktconforme beloning.

Salarissen worden jaarlijks bijgesteld op basis van een prestatiecyclus, zoals die ook geldt voor alle medewerkers. Beoordeling vind plaats door de Raad van Commissarissen. Doordat de evaluatie mede plaatsvindt op basis van in hoeverre bedrijfsdoelstellingen zijn behaald en de prestaties van de organisatie als geheel, wordt de directie daarmee direct ook beoordeeld op de bijdrage die Greenchoice levert aan de energietransitie en aan andere duurzaamheidsthema's. 

De variabele beloning is gebaseerd op langetermijndoelstellingen (in termijnen van drie jaar). De variabele beloning is onderhevig aan randvoorwaarden, onder andere op het gebied van integriteit en functioneren. De variabele beloning is gerelateerd aan de waardeontwikkeling van Greenchoice Groep. Er worden geen variabele vergoedingen aan de directie toegekend, gebaseerd op kortetermijndoelstellingen. 

Beloningscomponent

Directie

Salaris

€ 474.000

Variabele beloning

0,8% - 1% van waardemutatie van de organisatie

De beloning voor de Raad van Commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding voor de leden zoals opgenomen in onderstaande tabel. Er is geen sprake van variabele vergoedingen. De prestaties van de Raad van Commissarissen worden één keer per jaar besproken in de vorm van zelfreflectie. Daarnaast vindt continue evaluatie plaats en wordt aandacht besteed aan de prestaties en de samenwerking met de directie tijdens periodieke contactmomenten tussen de directie en de Raad van Commissarissen. 

Jaarlijkse fee

Voorzitter

Lid

Vergoeding Raad van Commissarissen

€ 50.000

€ 40.000

De totale kosten bezoldiging bestuurders en de Raad van Commissarissen voor 2023 zijn opgenomen in de toelichting bij de geconsolideerde winst- en-verliesrekening in noot 26.

Deel deze pagina: