Geconsolideerde balans per 31 december 2023

31-12-2023

31-12-2022

Vóór resultaatbestemming

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1

64.224.608

62.353.230

Materiële vaste activa

2

65.143.585

59.888.991

Financiële vaste activa

3

15.042.264

14.372.799

144.410.457

136.615.020

Vlottende activa

Voorraden

4

33.949.432

62.973.563

Onderhanden projecten

5

7.049.156

5.764.666

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren

6

71.055.271

35.830.557

Belastingen en premies sociale verzekeringen

7

177.359

6.192.108

Rekening-courant vorderingen

8

6.551

595.757

Overige vorderingen en overlopende activa

9

292.933.192

277.647.804

364.172.373

320.266.226

Liquide middelen

10

57.122.009

129.710.782

462.292.970

518.715.237

Totaal activa

606.703.427

655.330.257

31-12-2023

31-12-2022

PASSIVA

Groepsvermogen

11

Eigen vermogen

240.208.026

186.255.710

Minderheidsbelang derden

208.917

32.150

240.416.943

186.287.860

Voorzieningen

12

Latente belastingverplichtingen

4.171.129

4.948.414

Overige voorzieningen

13

5.550.539

954.180

9.721.668

5.902.594

Langlopende schulden

14

Achtergestelde leningen

15

366.080

381.600

Obligatieleningen

16

135.000

15.225.000

Schulden aan kredietinstellingen

17

14.853.534

18.533.963

15.354.614

34.140.563

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen

19.325.185

4.039.541

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

18

74.584.735

66.021.318

Belastingen en premies sociale verzekeringen

19

54.236.105

25.917.227

Onderhanden projecten

20

131.184

849.421

Overige schulden en overlopende passiva

21

192.932.993

332.171.733

341.210.202

428.999.240

Totaal passiva

606.703.427

655.330.257

Deel deze pagina: