3. Financiële vaste activa

Deelnemingen

Vorderingen op deelnemingen

Overige effecten

Actieve belasting-latenties

Overige vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2023

Aanschaffingswaarde

10.871.328

1.446.103

225.114

896.089

1.361.395

14.800.029

Cumulatieve waardevermindering

-

-237.994

-

-

-189.236

-427.230

Boekwaarde per 1 januari 2023

10.871.328

1.208.109

225.114

896.089

1.172.159

14.372.799

Mutaties

Investeringen

407.344

-

855

-

-

408.199

Verstrekkingen

-

1.475

-

-

117.193

118.668

Mutatie

-

-

-

-572.799

-

-572.799

Resultaat

3.758.485

-

-

-

-

3.758.485

Dotatie aan voorziening

37.932

-

-

-

-

37.932

Desinvesteringen

-2.908.198

-

-

-

-

-2.908.198

Aflossingen

-

-

-

-

-172.559

-172.559

Deconsolidatie

-

-

-

-263

-

-263

Saldo mutaties

1.295.563

1.475

855

-573.062

-55.366

669.465

Stand per 31 december 2023

Aanschaffingswaarde

12.166.891

1.447.578

225.969

323.027

1.306.029

15.469.494

Cumulatieve waardeverminderingen

-

-237.994

-

-

-189.236

-427.230

Boekwaarde per 31 december 2023

12.166.891

1.209.584

225.969

323.027

1.116.793

15.042.264

Deel deze pagina: