Kortlopende schulden

18. Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2023

31-12-2022

Crediteuren

74.584.735

66.021.318

In het saldo van de crediteuren is per balansdatum een bedrag van € 7.067 (2022: € 17.258) opgenomen als schuld aan verbonden maatschappijen.

19. Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2023

31-12-2022

Omzetbelasting

28.790.446

10.047.551

Loonheffingen en premies sociale verzekeringen

2.035.809

1.672.077

Vennootschapsbelasting

8.600.776

14.197.599

Energiebelasting

14.809.074

-

54.236.105

25.917.227

De toename in af te dragen omzetbelasting 2023 (€ 28,8 miljoen) ten opzichte van 2022 (€ 10 miljoen) wordt veroorzaakt door het terugdraaien van de tijdelijke verlaging btw op energie naar 9% dat in de laatste zes maanden van 2022 van toepassing was.

Voor een toelichting op de vennootschapsbelasting wordt verwezen naar de belastingpositie in noot 34.

De toename van de energiebelasting in 2023 wordt veroorzaakt door de verhoging van de energiebelasting tarieven (en de verlaging van de belastingvermindering) en de stijging van onze klantaantallen. Hierdoor is onze positie energiebelasting omgeslagen van een vordering in 2022 (€ 6 miljoen) naar een schuld ultimo 2023 (€ 14,8 miljoen).

20. Onderhanden projecten

De totaal positie onderhanden projecten per 31 december 2023 en de splitsing in de projecten met een debet- en creditsaldo worden toegelicht onder noot 5.

21. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2023

31-12-2022

Nog te betalen netbeheerkosten

27.758.470

17.487.284

Nog te betalen inkoopkosten elektra en gas

42.338.533

74.257.760

Nog te verrekenen inzake geleverde elektra en gas

80.637.533

148.221.824

Nog te verrekenen zon-, wind- en biovergistingsenergie

-

44.218.337

Nog te ontvangen facturen

10.810.561

-

Terug te betalen subsidies

224.643

3.484.077

Dividend

10.081.888

-

Reservering bonus

3.682.987

2.976.474

Borgsommen

846.509

614.805

Cash collaterals

-

17.450.000

Reservering vakantiegeld en -dagen

2.592.817

2.118.998

Overige schulden en overlopende passiva

13.959.052

21.342.174

192.932.993

332.171.733

Nog te betalen netbeheerkosten

Hieronder zijn eind 2023 de posities te betalen netbeheerkosten opgenomen aan de netbeheerders. De positie heeft betrekking op de maand december 2023 die in januari volgend jaar wordt afgerekend. De toename in 2023 wordt enerzijds veroorzaakt door het terugdraaien van de overheidsmaatregelen om tijdelijk een lager btw tarief toe te passen, anderzijds zijn ook de netwerktarieven in 2023 gestegen en liggen de gemiddelde klantaantallen in 2023 hoger.

Nog te betalen inkoopkosten elektra en gas

Hieronder zijn eind 2023 de posities te betalen inkopen elektra en gas gesaldeerd per leverancier opgenomen. De daling van deze positie heeft te maken met de dalende inkoopprijzen van gas en elektra ten opzichte van 2022. Per jaareinde is een bedrag van nihil (2022: € 9.899) opgenomen als schuld aan verbonden maatschappijen.

Nog te verrekenen inzake geleverde elektra en gas

De nog te verrekenen inzake geleverde elektra en gas betreft het verschil tussen het werkelijk geschatte verbruik en het in rekening gebrachte voorschot, voor die periode waarover de klant nog geen afrekening heeft ontvangen. De positief te verrekenen bedragen zijn opgenomen onder overige vorderingen en overlopende activa. Bij het opmaken van de jaarnota’s of eindafrekeningen met klanten wordt op basis van meterstanden uiteindelijk de definitieve vordering of schuld bepaald.

Dividend

De post dividend betreft een resterende schuld aan aandeelhouders ten aanzien van het dividend over 2022. Het bedrag is in januari 2024 uitbetaald.

Borgsommen

Greenchoice ontvangt van haar klanten borgsommen welke binnen een jaar terugbetaald en/of verrekend worden.

Cash collaterals

Als gevolg van de dalende marktprijzen zijn er eind 2023 voor een relatief hoog bedrag cash collaterals aan leveranciers betaald (€ 81,5 miljoen) en als vordering opgenomen, zie noot 9.

Overige schulden en overlopende passiva

Onder de overige schulden en overlopende passiva zijn diverse nog te betalen kosten opgenomen. 

Naar verwachting hebben de onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1 jaar. De boekwaarde van de kortlopende schulden benadert de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de opgenomen posten.

Deel deze pagina: