Overige gegevens

Verwijzing naar de controleverklaring

De jaarrekening is voorzien van een controleverklaring door KPMG Accountants N.V. Deze verklaring is als onderdeel van de overige gegevens opgenomen.

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

Volgens artikel 7.4 van de statuten staat de winst ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van – of storting in – één of meer algemene of bijzondere reservefondsen.

De onderneming kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Nevenvestigingen

De vennootschap beschikt over nevenvestigingen in Rosmalen en Nijmegen die handelen onder de respectievelijke handelsnamen KiesZon en Greenchoice Zakelijk.

Deel deze pagina: