Balans en financiële positie

Eind 2023 heeft Greenchoice een solvabiliteit, gedefinieerd als de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (excl. ontvangen cash collaterals, zie noot 9 in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening), van 39,6% (2022: 29,2%). Het netto werkkapitaal inclusief liquide middelen bedraagt € 121,1 miljoen (2022: € 89,7 miljoen). Het balanstotaal is afgenomen met € 48,6 miljoen naar € 606,7 miljoen. Een verdere toelichting van de geconsolideerde balans per 31 december 2023 is opgenomen in het hoofdstuk Onze jaarcijfers.

Deel deze pagina: