Enkelvoudige balans per 31 december 2023

31-12-2023

31-12-2022

Vóór resultaatbestemming

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

37

60.027.506

61.194.689

Materiële vaste activa

38

4.087.000

4.849.651

Financiële vaste activa

39

55.750.838

44.610.134

119.865.344

110.654.474

Vlottende activa

Voorraden

40

22.611.351

44.629.469

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren

41

36.737.491

25.975.345

Vorderingen op groepsmaatschappijen

42

35.702.340

36.427.856

Belastingen en premies sociale verzekeringen

3.078.045

9.074.959

Vorderingen ter zake van pensioenen

177.359

181.447

Overige vorderingen en overlopende activa

43

257.947.403

285.028.832

333.642.638

356.688.439

Liquide middelen

44

26.525.078

108.522.670

382.779.067

509.840.578

Totaal activa

502.644.411

620.495.052

31-12-2023

31-12-2022

PASSIVA

Eigen vermogen

45

Geplaatst aandelenkapitaal

46

18.000

18.000

Agioreserve

47

91.702

91.702

Wettelijke reserves

48

12.217.997

7.515.891

Overige reserves

153.764.234

120.425.520

Onverdeeld resultaat

74.116.093

58.204.597

240.208.026

186.255.710

Voorzieningen

49

7.980.968

3.930.494

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

50

59.074.418

62.580.209

Schulden aan groepsmaatschappijen

51

5.170.691

28.476.893

Belastingen en premies sociale verzekeringen

14.090.336

22.044.480

Overige schulden en overlopende passiva

52

176.119.972

317.207.266

254.455.417

430.308.848

Totaal passiva

502.644.411

620.495.052

Deel deze pagina: