Eigen vermogen

45. Eigen vermogen

In onderstaande overzichten is het verloop van het eigen vermogen (vóór resultaatbestemming) weergegeven:

Verloopstaat eigen vermogen 2023

Geplaatst aandelenkapitaal

Agioreserve

Wettelijke reserves

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari 2023

18.000

91.702

7.515.891

120.425.520

58.204.597

186.255.710

Mutatie uit resultaatverdeling

-

-

-

58.204.597

-58.204.597

-

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

74.116.093

74.116.093

Dividenduitkering

-

-

-

-20.163.777

-

-20.163.777

Toevoeging

-

-

5.401.876

-

-

5.401.876

Onttrekking

-

-

-699.770

-4.702.106

-

-5.401.876

Stand per 31 december 2023

18.000

91.702

12.217.997

153.764.234

74.116.093

240.208.026

  

Verloopstaat eigen vermogen 2022

Geplaatst aandelenkapitaal

Agioreserve

Wettelijke reserves

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari 2022

18.000

91.702

5.661.597

111.180.880

25.482.655

142.434.834

Mutatie uit resultaatverdeling

-

-

-

25.482.655

-25.482.655

-

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

58.204.597

58.204.597

Dividenduitkering

-

-

-

-14.383.721

-

-14.383.721

Toevoeging

-

-

2.148.361

294.067

-

2.442.428

Onttrekking

-

-

-294.067

-2.148.361

-

-2.442.428

Stand per 31 december 2022

18.000

91.702

7.515.891

120.425.520

58.204.597

186.255.710

   

46. Geplaatst aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt € 90.000 (2022: € 90.000), verdeeld in 900 gewone aandelen van € 100 nominaal. Hiervan zijn geplaatst 180 gewone aandelen (2022: 180).

De verdeling van de geplaatste aandelen tussen de aandeelhouders is als volgt:

  • Energie Concurrent B.V.       126 (70%)

  • Eneco Consumenten B.V.       54 (30%)

Opgemerkt wordt dat geen wijzigingen in de verdeling hebben plaatsgevonden ten aanzien van voorgaand boekjaar.

47. Agioreserve

Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari).

48. Wettelijke reserves

31-12-2023

31-12-2022

Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling

9.360.951

6.259.930

Wettelijke reserve ingehouden winsten deelnemingen

2.857.046

1.255.961

12.217.997

7.515.891

Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling

De post wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling betreft een reserve voor het activeren van de kosten met betrekking tot de ontwikkeling van operationele systemen.

Wettelijke reserve ingehouden winst deelnemingen

De post wettelijke reserve ingehouden winsten deelnemingen heeft betrekking op deelnemingen die volgens de vermogensmutatiemethode zijn gewaardeerd. De reserve is gelijk aan het op basis van de grondslagen van de vennootschap berekende aandeel in de resultaten en de rechtstreekse vermogensmutaties van de deelnemingen sinds de eerste waardering tegen nettovermogenswaarde, verminderd met uitkeringen waarop de vennootschap recht heeft gekregen sinds de eerste waardering tegen nettovermogenswaarde, en verminderd met uitkeringen die de moedermaatschappij zonder beperkingen kan bewerkstelligen. Bij dit laatste is rekening gehouden met mogelijk niet-uitkeerbare winsten door deelnemingen die B.V.'s zijn in verband met door de besturen van de B.V.'s uit te voeren uitkeringstests. De wettelijke reserve wordt op individuele basis bepaald. Ultimo 2023 is een wettelijke reserve gevormd voor Hydro Investments Projects B.V., Crowdinvesting B.V., De Wieken B.V., Saman Group B.V., Goede Buren Windpark Streepland B.V. en Energy Essentials Group B.V. ad € 2,8 miljoen (2022: € 1,3 miljoen). 

Voorstel resultaatverwerking

Het bestuur van de vennootschap, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat 2023 na belastingen de volgende bestemming te geven:

Van het resultaat over 2023 ad € 74,1 miljoen is men voornemens € 24,6 miljoen aan dividend uit te keren en het restant toe te voegen aan de overige reserves. 

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2023 van de vennootschap. Het resultaat na belastingen over 2023 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat in het eigen vermogen.

In 2023 is er een dividend toegekend van € 20,2 miljoen.

De onderneming kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover (1) de onderneming na de uitkering kan blijven doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (de zogeheten uitkeringstest), en (2) het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden (de zogeheten balanstest). Indien dit niet het geval is, mag het bestuur de uitkering niet goedkeuren.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022

De jaarrekening 2022 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 30 juni 2023. De Algemene Vergadering heeft de bestemming van het resultaat 2022 vastgesteld conform het voorstel van het bestuur.

Deel deze pagina: