Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2023

Greenchoice B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Kruisplein 15, te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24302685. Lees meer over Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2023 .

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn in 2023 ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Lees meer over Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling .

Vaste activa

De ontwikkelingskosten betreffen de kosten voor ontwikkeling van operationele systemen voor een bedrag van € 27,7 miljoen (2022: € 20,5 miljoen). Lees meer over Vaste activa .

Vlottende activa

De grond- en hulpstoffen betreffen volledig de opslag van gas en zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde. Lees meer over Vlottende activa .

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de enkelvoudige balans onder noot 45 nader toegelicht. Lees meer over Groepsvermogen .

Voorzieningen

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingen van immateriële vaste activa (2023: € 10,4 miljoen; 2022: € 11,9 miljoen), materiële vaste activa (2023: € 6,8 miljoen; 2022: € 7,9 miljoen) en langlopende vorderingen Lees meer over Voorzieningen .

Langlopende schulden

De achtergestelde lening met een hoofdsom van € 430.000 wordt over een periode van 10 jaar afgelost. De eerste aflossing heeft in 2020 plaatsgevonden en uiterlijk in december 2026 zal de lening volledig afgelost zijn. Lees meer over Langlopende schulden .

Kortlopende schulden

In het saldo van de crediteuren is per balansdatum een bedrag van € 7.067 (2022: € 17.258) opgenomen als schuld aan verbonden maatschappijen. Lees meer over Kortlopende schulden .

Financiële instrumenten en risicobeheersing

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, krediet-, rente- en liquiditeitsrisico’s. Lees meer over Financiële instrumenten en risicobeheersing .

Claims en juridische geschillen

Tegen de groep zijn claims ingediend die door haar worden betwist. Voor zover het mogelijk is een redelijke schatting van het bedrag van de verplichting te maken zijn hiervoor voorzieningen getroffen. Lees meer over Claims en juridische geschillen .

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Uit hoofde van de werkkapitaalfinanciering die Greenchoice met ING Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U. Lees meer over Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen .

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum. Lees meer over Gebeurtenissen na balansdatum .

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2023

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de statutaire jaarrekening 2023 van de onderneming. De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming verwerkt. Lees meer over Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2023 .

Vaste activa

Immateriële vaste activa hebben betrekking op ontwikkelingskosten ad € 7,7 miljoen (2022: € 5,7 miljoen), goodwill ad € 25,3 miljoen (2022: € 28,7 miljoen), klantenportefeuille ad € 18 miljoen (2022: € 22,4 miljoen), acquisitiekosten ad € 5,7 Lees meer over Vaste activa .

Vlottende activa

De grond- en hulpstoffen betreffen volledig de opslag van gas en zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde. Lees meer over Vlottende activa .

Eigen vermogen

In onderstaande overzichten is het verloop van het eigen vermogen (vóór resultaatbestemming) weergegeven: Lees meer over Eigen vermogen .

Voorzieningen

De voorzieningen worden toegelicht onder noot 12 en 13. Lees meer over Voorzieningen .

Kortlopende schulden

In het saldo van de crediteuren is per balansdatum een bedrag van € 7.067 (2022: € 17.258) opgenomen als schuld aan verbonden maatschappijen. Lees meer over Kortlopende schulden .

Financiële instrumenten en risicobeheersing

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, krediet-, rente- en liquiditeitsrisico’s. Lees meer over Financiële instrumenten en risicobeheersing .

Claims en juridische geschillen

Tegen Greenchoice B.V. zijn claims ingediend die door haar worden betwist. Voor zover het mogelijk is een redelijke schatting van het bedrag van de verplichting te maken zijn hiervoor voorzieningen getroffen. Lees meer over Claims en juridische geschillen .

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Uit hoofde van de werkkapitaalfinanciering die Greenchoice met ING Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U. Lees meer over Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen .

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2023

In de overige personeelsbeloningen is € 4,9 miljoen (2022: € 5,3 miljoen) aan kosten voor inhuur derden en uitbesteed werk opgenomen. Lees meer over Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2023 .

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum. Lees meer over Gebeurtenissen na balansdatum .

Overige gegevens

De jaarrekening is voorzien van een controleverklaring door KPMG Accountants N.V. Deze verklaring is als onderdeel van de overige gegevens opgenomen. Lees meer over Overige gegevens .