Belangrijkste risico’s

De risico’s worden geclassificeerd op basis van de kans dat de dreiging zich voordoet en de grootte van de impact (beide op een schaal van 1=laag tot 5=zeer hoog). De impact hangt af van het criterium. Er is onderscheid gemaakt tussen financieel, imago, juridisch/compliance, klantimpact en veiligheid. We hebben de uitwerking van de criteria per onderdeel hierna weergegeven.

Score

Kans

Criteria voor impact

Financieel

Imago

Juridisch/Compliance

Klant Impact

Veiligheid

5

Zeer hoog

> € 10 miljoen

Het zorgvuldig opgebouwde imago van Greenchoice wordt in één klap vernietigd.

Greenchoice wordt door civiele rechter en/of toezichthouder veroordeeld tot betaling van een hoge boete (wegens herhaalde overtreding wetgeving) en moet grote kosten maken voor het doorvoeren van correcties.

Greenchoice heeft een conflict met één of meerdere klantgroepen en wordt door de toezichthouder (ACM) aansprakelijk gesteld. De boete kan zowel voor Greenchoice zijn als voor de betrokkenen. Publieke bekendmaking op de website van de ACM of waarschuwing in de media van beschuldiging van Greenchoice voor overtreding van de (consumenten-)regels.

Meerdere doden.

4

Hoog

> € 2 < € 10 miljoen

Greenchoice komt landelijk via verschillende media langdurig negatief in het nieuws.

Greenchoice heeft te maken met een langlopende jurdische kwestie, waarin Greenchoice de aangesproken partij is en waarvoor hoge kosten moeten worden gemaakt. De kans op een voor Greenchoice negatieve uitspraak is meer dan 50%.

Greenchoice heeft een conflict met één of meerdere klantgroepen en kan aansprakelijk worden gesteld door de toezichthouder (ACM) op het doorvoeren van correcties. Dit kan leiden tot hoge operationele kosten, afhankelijk van de opgelegde termijn van correctie en de periode om het uit te voeren.

Ongevallen met dodelijke afloop of zeer ernstig letsel.

3

Midden

> € 500.000 < € 2 miljoen

Greenchoice komt éénmalig negatief in het nieuws of krijgt grotere aantallen negatieve beoordelingen op gebruikersfora en/of social media.

Greenchoice moet zich voor de rechter verantwoorden. Alle belangrijke feiten voor het dossier zijn aanwezig.

Greenchoice heeft een conflict met een klantgroep en moet zich verantwoorden voor de toezichthouder (ACM).

Ongevallen met letsel die leidt tot verzuim.

2

Laag

> € 100.000 < € 500.000

Een individuele klant uit zich publiekelijk negatief over Greenchoice.

Greenchoice krijgt een conflict met een groep klanten, maar dit leidt uiteindelijk niet tot een rechtszaak.

Greenchoice heeft een conflict met een klantgroep en dit leidt tot een correctie.

Ongevallen met gering letsel, EHBO zonder verzuim.

1

Zeer laag

< € 100.000

Geen gevolgen voor het imago.

Greenchoice krijgt een conflict met één klant, maar dit leidt niet tot een rechtszaak.

Greenchoice heeft een conflict met een klantgroep, maar dit leidt niet tot een correctie.

Gevaarlijke situatie als gevolg van onveilig handelen.

In de volgende tabel zijn de belangrijkste risico’s weergegeven.

Risico

Categorie en risicobereidheid

Kans

Impact

Score

Maatregelen

Cyberaanvallen en cybercriminaliteit

Beveiligingsrisico omvat de potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van computersystemen, netwerken, gegevens en informatietechnologie-infrastructuur. Cybercriminaliteit omvat alle criminele activiteiten die plaatsvinden via digitale middelen en netwerken.

Operationeel

Hier wordt nauwelijks/zeer beperkt risico geaccepteerd.

Hoog

Hoog

Hoog

In de eerste helft van 2023 is een assessment uitgevoerd op de status van de informatiebeveiliging. Op basis hiervan is een integrale aanpak opgesteld om het volwassenheidsniveau op het gebied van informatiebeveiliging te verhogen en om te kunnen voldoen aan de NIS2-richtlijn die in oktober 2024 van kracht wordt. Bewustwording en training van medewerkers is een belangrijk onderdeel in de integrale aanpak. Gedurende 2023 werd onder onze medewerkers een security awareness trainingsprogramma uitgerold.

Niet voldoen aan algemene wet- en regelgeving

Greenchoice opereert in een door de overheid gereguleerde energiemarkt. Wijzigingen van wet- en regelgeving en in het bijzonder op het gebied van energie zijn van invloed op onze activiteiten, missie, visie en winstgevendheid. Naast mogelijke handhaving door toezichthouders brengt het niet (tijdig) voldoen aan wet- en regelgeving reputatierisico's met zich mee.

Compliance

Hier wordt nauwelijks/zeer beperkt risico geaccepteerd door Greenchoice.

Midden

Midden

Midden

Voor Greenchoice van belang zijnde ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden gevolgd en periodiek besproken. Dat gebeurt zowel intern als extern (Energie Nederland). De afdeling Legal & Compliance houdt wijzigingen bij en stemt dit af met stakeholders binnen de organisatie. Daarnaast volgen zij de interne opvolging c.q. implementatie en zijn zij betrokken door bijvoorbeeld deelname in projectgroepen. Waar nodig voorzien zij de verschillende domeinen binnen Greenchoice van advies. Greenchoice hecht veel waarde aan een open en transparante relatie met de wetgever en toezichthouders. Onder meer in het kader van periodieke informatieverzoeken hebben wij regelmatig contact met de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Onvoorspelbaarheid shortterm

Dit risico geeft de toenemende onvoorspelbaarheid weer rond de short term trading als gevolg van een sterk volatiele markt en het inspelen op klantenmix. Ten opzichte van een aantal jaar geleden zijn de onbalanskosten sterk toegenomen en ondanks dat de energieprijzen gedurende 2023 gedaald zijn, blijven de onbalanskosten op een hoger niveau dan voor de energiecrisis. Het is niet de verwachting dat deze kosten op korte termijn sterk zullen afnemen, mede doordat er steeds meer duurzame energie productie is in Nederland.

Financieel

Greenchoice accepteert beperkt risico met name door bereidheid van afwijkend volume bij consumentenklanten.

Midden

Hoog

Hoog

Greenchoice investeert in het flexibel maken van haar productie portefeuille, in batterijopslag en nieuwe producten en diensten met als doel de risico’s rond short term afwijkingen in haar portefeuille te beperken. Daarnaast wordt de instroom van klanten met eigen opwek blijvend gemonitord. Binnen Greenchoice worden initiatieven ten aanzien van pricing beoordeeld, zodat de toenemende kosten voor onbalans en shaping gemitigeerd kunnen worden. Daarnaast wordt de kwaliteit van onze forecastmodellen beoordeeld.

Te lage reactiesnelheid op externe maatschappelijke ontwikkelingen

Dit omvat het risico dat niet tijdig geacteerd wordt op de gebeurtenissen in de omgeving van Greenchoice die beperkt te beïnvloeden zijn. Voorbeelden hiervan zijn oorlog, een pandemie, verandering in politiek beleid en branchespecieke trends zoals de gevolgen van de toenemende netcongestie.

Strategisch

Greenchoice accepteert risico’s mits verantwoordelijk en beheerst.

Hoog

Midden

Hoog

Voor de invulling van de strategie zijn concrete doelstellingen en acties geformuleerd. Door samenwerking binnen de Greenchoice Groep werken we aan de realisatie van deze doelen. Daarnaast werken we samen met partners om sneller in te kunnen spelen op marktontwikkelingen en behoeften van klanten.

Ander afgezet volume als gevolg van externe ontwikkelingen

Dit risico omvat afwijkingen van verkoopvolumes als gevolg van externe ontwikkelingen zoals weersinvloeden, overheidsbeleid, netcongestie en personeelsschaarste.

Financieel

Greenchoice accepteert beperkt risico met name door bereidheid van afwijkend volume bij consumentenklanten.

Midden

Midden

Midden

Greenchoice investeert in forecast modellen om beter in te kunnen spelen op weersinvloeden. Er worden gedrags- en weer analyses uitgevoerd om de effecten zichtbaar te maken. Daarnaast is in 2023 een weersverzekering afgesloten.

Er is aandacht voor werving, zowel intern als extern, om kwalitatief goede technische arbeidskrachten te kunnen werven. Hiervoor is aanvullend een recruiter aangenomen en zal naast het werven ook focus komen op het trainen en begeleiden van personeel.

Financiële risico’s lichten we toe in paragraaf Financiële instrumenten en risicobeheersing onder de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Deel deze pagina: