9. Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2023

31-12-2022

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen inkoopkosten elektra en gas

5.911.154

77.701.160

Nog te verrekenen inzake geleverde elektra en gas

92.881.211

89.818.650

Nog te verrekenen zon-, wind- en biovergistingsenergie

33.286.203

31.495.415

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen overige bedragen

6.657.715

8.366.227

Waarborgsommen

133.349.240

62.820.784

Nog te ontvangen rente

1.087.693

828.020

Overige vorderingen en overlopende activa

19.759.976

6.617.548

292.933.192

277.647.804

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen inkoopkosten elektra en gas

Hieronder zijn de posities vooruitbetaalde en nog te ontvangen inkopen elektra en gas gesaldeerd per leverancier opgenomen. Per 31 december 2023 is één van de inkoopcontracten gas (waarop ook vooruit werd betaald) beëindigd, waardoor de positie vooruitbetaalde inkoopkosten elektra en gas per 31 december 2023 beduidend lager is.

Nog te verrekenen inzake geleverde elektra en gas

De nog te verrekenen inzake geleverde elektra en gas positie betreft het verschil tussen het werkelijk geschatte verbruik en het in rekening gebrachte voorschot, voor die periode waarover de klant nog geen afrekening heeft ontvangen. De negatieve te verrekenen bedragen, zijnde posities waarbij de in rekening gebrachte voorschotten het werkelijk geschatte verbruik overtreffen, zijn opgenomen onder overige schulden en overlopende passiva. Bij het opmaken van de jaarnota’s of eindafrekeningen met klanten wordt op basis van meterstanden uiteindelijk de definitieve vordering of schuld bepaald.

Nog te verrekenen zon-, wind- en biovergistingsenergie

De positie nog te verrekenen zon-, wind- en biovergistingsenergie bestaat onder andere uit het verschil tussen enerzijds de inschatting van te betalen opwekkosten aan producenten en anderzijds de reeds in rekening gebrachte voorschotten. De vordering in 2023 is ontstaan als gevolg van de ontwikkeling van de marktprijzen.

Waarborgsommen

De stijging van de waarborgsommen wordt veroorzaakt door een toename van betaalde cash collaterals in 2023 van € 81,5 miljoen (2022: € 16,8 miljoen) als gevolg van de dalende marktprijzen.

Overige vorderingen en overlopende activa

De toename van de overige vorderingen en overlopende activa wordt met name veroorzaakt door de nog te ontvangen bedragen inzake het prijsplafond (Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023, ofwel CEK23).

Naar verwachting hebben de onder de overige vorderingen en overlopende activa opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1 jaar. De  boekwaarde van de overige vorderingen en overlopende activa benadert de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de opgenomen posten.

Deel deze pagina: