Langlopende schulden

14. Langlopende schulden

Achtergestelde leningen

Obligatieleningen

Leningen o/g

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2023

388.000

15.270.000

21.940.752

37.598.752

Aflossingen

-

-45.000

-3.465.746

-3.510.746

Boekwaarde per 31 december 2023

388.000

15.225.000

18.475.006

34.088.006

Kortlopend deel per 31 december 2023

21.920

15.090.000

3.621.472

18.733.392

Langlopend per 31 december 2023

366.080

135.000

14.853.534

15.354.614

Waarvan

Resterende looptijd > 1 jaar < 5 jaar

366.080

135.000

13.916.058

14.417.138

Resterende looptijd > 5 jaar

-

-

937.476

937.476

Rente-percentage (%)

-

5,00

1,00 - 4,00

15. Achtergestelde leningen

De achtergestelde lening met een hoofdsom van € 430.000 wordt over een periode van 10 jaar afgelost. De eerste aflossing heeft in 2020 plaatsgevonden en uiterlijk in december 2026 zal de lening volledig afgelost zijn. Er wordt geen rente in rekening gebracht over de leningdelen.

De reële waarde van de achtergestelde leningen benadert de nominale waarde.

16. Obligatieleningen

De obligatieleningen met een hoofdsom van € 20 miljoen hebben een looptijd tussen de 3 en 7 jaar en uiterlijk op 24 mei 2024 dienen de leningen afgelost te zijn. 

De onderneming zal met betrekking tot de financiering van de portefeuille zonnestroomprojecten geen geldlening aangaan die in rang hoger is dan de obligatielening, of zekerheden verstrekken aan een derde (anders dan aan de projectfinancier).

De reële waarde van de obligatieleningen benadert de nominale waarde. De obligatieleningen zijn niet vrij verhandelbaar.

17. Schulden aan kredietinstellingen

Triodos Groenfonds lening - Wind

De lening met een hoofdsom van € 26,9 miljoen heeft een looptijd tot 31 december 2028 en een 11-jaars IRS van 0,984% plus een opslag van 1,30% op jaarbasis. De boekwaarde per eind 2023 bedraagt € 13,8 miljoen.

Triodos Groenfonds lening - Zon

De lening met een hoofdsom van € 10,4 miljoen heeft een looptijd tot 31 december 2030 en een rente van 1,2% tot 4% op jaarbasis. De boekwaarde per eind 2023 bedraagt € 4,5 miljoen.

ASN Groenprojectenfonds

De lening met een hoofdsom van € 1,3 miljoen heeft een looptijd tot 31 december 2028 en een rente van 2,16% tot 3,6% op jaarbasis. De boekwaarde per eind 2023 bedraagt € 0,2 miljoen.

Convenanten

Aan de financiering zoals per 23 december 2022 overeengekomen zijn convenanten verbonden:

  • Pari Passu

  • Negative pledge

  • Positive pledge

  • Cross default

  • Material adverse change clausule

  • Change of ownership

  • Financiële convenanten

De financiële convenanten zien toe op de EBITDA minus geactiveerde acquisitiekosten, minimum eigen vermogen, minimum solvabiliteit, maximum kapitaaluitgaven en een maximum aan intercompany vorderingen. 

De solvabiliteitsratio is als volgt gedefinieerd: het percentage eigen vermogen (groepsvermogen plus achtergestelde schulden en latente belastingverplichtingen) in verhouding tot het totale vermogen (totaal vermogen exclusief ontvangen cash collaterals). Intercompany vorderingen zijn als volgt gedefinieerd: verschuldigde en te betalen bedragen door groepsmaatschappijen (ofwel non-obligors) aan obligors, zijnde de entiteiten Greenchoice B.V., Greenchoice Zakelijk N.V., International Solar B.V. en Yellow Step Solar B.V.

Ultimo boekjaar wordt aan de convenanten voldaan. Voor een verdere toelichting van de schulden aan kredietinstellingen verwijzen wij naar de paragraaf Financiële instrumenten en risicobeheersing

Deel deze pagina: