Vlottende activa

40. Voorraden

31-12-2023

31-12-2022

Grond- en hulpstoffen

14.129.898

39.932.042

Handelsgoederen

8.481.453

4.697.427

22.611.351

44.629.469

De grond- en hulpstoffen betreffen volledig de opslag van gas en zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden maximaal zullen opbrengen, onder aftrek van nog te maken kosten. 

Onder de voorraad handelsgoederen is de voorraad groencertificaten opgenomen. Er is geen sprake van voorraad handelsgoederen die worden gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde.

41. Vordering op handelsdebiteuren

31-12-2023

31-12-2022

Handelsdebiteuren

39.813.960

27.339.120

Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren

-3.076.469

-1.363.775

36.737.491

25.975.345

In de handelsdebiteuren is een bedrag begrepen van € 1,3 miljoen (2022: € 1 miljoen) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. De boekwaarde van de handelsdebiteuren benadert de reële waarde.

42. Vordering op groepsmaatschappijen

31-12-2023

31-12-2022

Rekening-courant Greenchoice Hartelkanaal B.V.

7.729.595

6.436.502

Rekening-courant Qurrent Renewable Energy B.V.

18.683

-

Rekening-couranten KiesZon

27.954.062

29.991.354

35.702.340

36.427.856

De vorderingen op groepsmaatschappijen betreffen rekening-courant vorderingen. Het rentepercentage dat over deze vorderingen in rekening is gebracht bedraagt 5% (2022: 5%). De rekening-courant vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar. 

De boekwaarde van deze vorderingen benadert de reële waarde.

43. Overige vorderingen en overlopende activa

De overige vorderingen en overlopende activa bestaan voornamelijk uit waarborgsommen ad € 133,3 miljoen (2022: € 62,8 miljoen) en de post nog te verrekenen inzake geleverde elektra en gas ad € 61 miljoen (2022: € 90,3 miljoen). De toelichting van de aard van deze posten is opgenomen in noot 9.

44. Liquide middelen

De liquide middelen bedragen per 31 december 2023 € 26,5 miljoen (2022: € 108,5 miljoen) en staan ter vrije beschikking. In het saldo 2022 is een bedrag van € 17,5 miljoen opgenomen inzake ontvangen waarborgsommen van leveranciers die niet vrij besteedbaar zijn.  

Deel deze pagina: