30. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

2023

2022

Opbrengst van vorderingen die tot de financiële vaste activa behoren

1.245.879

6.111

De opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren betreft de opbrengst van de verkoop van het 15% aandelenbelang in Greenwave Sustainable Partners B.V. en de eindafrekening van de verkoop van International Solar Projects V B.V.

31. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2023

2022

Rente leningen u/g

-

75.925

Ontvangen rente kredietinstellingen

3.132.121

-

Overige rentebaten

2.611.322

374.490

5.743.443

450.415

32. Waardeveranderingen van vorderingen en deelnemingen die tot de vaste activa behoren

2023

2022

Waardeveranderingen overige vorderingen

-

-4.420

33. Rentelasten en soortgelijke kosten

2023

2022

Financieringskosten

1.768.849

974.928

Rente kredietinstellingen

391.596

1.124.081

Rente belastingen

891

589

Overige rentelasten

1.068.216

1.715.260

3.229.552

3.814.858

Deel deze pagina: