Verslaggevingsprincipes

Ten grondslag aan dit rapport liggen de principes van geïntegreerd denken en sturen op lange termijn waardecreatie. De grondslagen op basis waarvan de financiële informatie is opgesteld vind je onder Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening en bouwen op relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. We rapporteren de niet-financiële informatie met verwijzing naar de GRI Standaarden. De kwantitatieve indicatoren waarover we rapporteren, zijn gebaseerd op de GRI Standaarden en onze interne rapportagehandleiding.

Deel deze pagina: