Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bijlage C – GRI Content Index

GRI Content Index

Statement of use

Greenchoice heeft gerapporteerd met verwijzing naar de GRI Standards voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Toepassing GRI 1

GRI 1: Foundation 2021

Van toepassing zijnde GRI Sector Standards

Geen sectorstandaarden van toepassing.

     

Wij benadrukken dat alleen de GRI standaarden en toelichtingen die zijn toegepast zijn opgenomen in de tabel.

     

GRI Content Index

GRI Standaard

Disclosure

Verwijzing

Omissie

   

Ontbrekende vereiste

Toelichting

Algemene toelichting

GRI 2: General disclosures 2021

2-1 Organizational details

Onze omgeving en externe ontwikkelingen
Goed bestuur en governance

  

2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting

Bijlage A - Over dit verslag

  

2-3 Reporting period, frequency and contact point

Bijlage A - Over dit verslag
Contact

  

2-4 Restatements of information

Bijlage A - Over dit verslag

  

2-5 External assurance

Bijlage A - Over dit verslag
Bijlage B - Assurance rapport KPMG

  

2-6 Activities, value chain and other business relationships

Onze omgeving en externe ontwikkelingen
Onze waardeketen en partners

  

2-7 Employees

Onze medewerkers

GRI 2-7a

Greenchoice Groep is enkel actief in Nederland. Er is geen verdere uitsplitsing opgenomen van medewerkers naar regio.

2-8 Workers who are not employees

Onze medewerkers

GRI 2-8a

GRI hanteert een brede definitie van 'workers'. De benodigde gegevens voor de gehele reikwijdte van de definitie zijn niet volledig beschikbaar. Toelichting over de gehanteerde definitie is opgenomen in het verslag.

2-9 Governance structure and composition

Goed bestuur en governance

  

2-10 Nomination and selection of the highest governance body

Goed bestuur en governance
Onze medewerkers

  

2-11 Chair of the highest governance body

Goed bestuur en governance

  

2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts

Onze stakeholders
Goed bestuur en governance

  

2-13 Delegation of responsibility for managing impacts

Goed bestuur en governance
Risicobeheersing

  

2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting

Goed bestuur en governance
Risicobeheersing
Bijlage A - over dit verslag

  

2-15 Conflicts of interest

Goed bestuur en governance

  

2-16 Communication of critical concerns

Goed bestuur en governance
Risicobeheersing

  

2-17 Collective knowledge of the highest governance body

Goed bestuur en governance

  

2-18 Evaluation of the performance of the highest governance body

Goed bestuur en governance

  

2-19 Remuneration policies

Goed bestuur en governance

  

2-20 Process to determine remuneration

Goed bestuur en governance
Onze medewerkers

  

2-21 Annual total compensation ratio

Onze medewerkers

  

2-22 Statement on sustainable development strategy

Bericht van het bestuur
Visie, strategie en lange termijn doelen
Verslag Raad van Commissarissen

  

2-23 Policy commitments

Integriteit en compliance

  

2-24 Embedding policy commitments

Integriteit en compliance

  

2-25 Processes to remediate negative impacts

Materieel thema: financieel gezond bedrijf blijven
Materieel thema: energietransitie voor en van iedereen
Materieel thema: altijd groene stroom
Materieel thema: klimaatimpact verlagen
Materieel thema: natuur versterken
Integriteit en compliance
Risicobeheersing

  

2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns

Integriteit en compliance

  

2-27 Compliance with laws and regulations

Integriteit en compliance

  

2-28 Membership associations

Onze waardeketen en partners - brancheverenigingen

  

2-29 Approach to stakeholder engagement

Onze stakeholders

  

2-30 Collective bargaining agreements

Onze medewerkers

  

Materiële onderwerpen

GRI 3: Material Topics 2021

3-1 Process to determine material topics

Bijlage A - Over dit verslag

Actualisatie materialiteitsanalyse

De manier waarop materiele onderwerpen gedefinieerd worden is aangescherpt in de huidige GRI standaarden (GRI 2021). Greenchoice Groep heeft een analyse uitgevoerd op basis van GRI 2016. In 2023 zal een nieuwe analyse uitgevoerd worden in overeenstemming met GRI 2021 en het dubbele materialiteitsbegrip volgens CSRD.

3-2 List of material topics

Bijlage A - Over dit verslag
Visie, strategie en lange termijndoelen

  

Materieel thema: financieel gezond bedrijf blijven

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Materieel thema: financieel gezond bedrijf blijven

  

Materieel thema: energietransitie voor en van iedereen

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Materieel thema: energietransitie voor en van iedereen

  

Materieel thema: altijd groene stroom

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Materieel thema: altijd groene stroom

  

Materieel thema: klimaatimpact verlagen

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Materieel thema: klimaatimpact verlagen

  

GRI 305: Emissies

305-1 Directe (Scope 1) broeikasgas emissies

Materieel thema: klimaatimpact verlagen

  

305-2 Energie indirecte (Scope 2) broeikasgas emissies

Materieel thema: klimaatimpact verlagen

  

305-3 Overige indirecte (Scope 3) broeikasgas emissies

n.v.t.

305-3

Wij hebben CO2-emissies voor scope 3 nog niet in kaart, vanaf 2023 gaan wij hiervoor een referentiejaar en doelstelling voor bepalen.

305-5 Reductie van broeikasgas emissies

Materieel thema: klimaatimpact verlagen

  

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1 Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op milieucriteria

n.v.t.

308-1

Greenchoice acht deze standaard relevant voor genoemd materieel onderwerp, echter hebben wij nog geen beleid vastgesteld omtrent ketenverantwoordelijkheid. Hierdoor kan op dit moment nog geen percentage gerapporteerd worden.

308-2 Negatieve impact op de omgeving in de waardeketen en ondernomen acties

n.v.t.

308-2

Greenchoice zal op basis van de nog uit te voeren analyse op de waardeketen de werkelijke en potentiele negatieve impact op de omgeving in kaart brengen. Een vervolgstap is om hier acties op te ondernemen. Deze informatie is op dit moment nog niet beschikbaar.

Materieel thema: natuur versterken

GRI 3: Material Topics 2021

3-3 Management of material topics

Materieel thema: natuur versterken

  

GRI 304: Biodiversiteit

304-3 Oppervlakte bos beschermd en hersteld

Materieel thema: natuur versterken