Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

  

31-12-2022

 

31-12-2021

Vóór resultaatbestemming

     
      

ACTIVA

     

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

37

 

61.194.689

 

70.436.392

Materiële vaste activa

  

4.849.651

 

3.465.300

Financiële vaste activa

38

 

44.610.134

 

42.687.321

Totaal van vaste activa

  

110.654.474

 

116.589.013

      

Vlottende activa

     

Voorraden

39

 

44.629.469

 

16.336.937

Vorderingen

     

Vorderingen op handelsdebiteuren

40

25.975.345

 

38.215.214

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

41

36.427.856

 

24.991.259

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

9.074.959

 

752.378

 

Vorderingen ter zake van pensioenen

 

181.447

 

-

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

285.028.832

 

269.125.113

 
   

356.688.439

 

333.083.964

Liquide middelen

42

 

108.522.670

 

91.931.033

Totaal van vlottende activa

  

509.840.578

 

441.351.934

      

Totaal activa

  

620.495.052

 

557.940.947

  

31-12-2022

 

31-12-2021

      

PASSIVA

     

Eigen vermogen

43

    

Geplaatst aandelenkapitaal

44

18.000

 

18.000

 

Agioreserve

45

91.702

 

91.702

 

Wettelijke reserves

46

7.515.891

 

5.661.597

 

Overige reserves

 

120.425.520

 

111.180.880

 

Resultaat 2020

 

-

 

-3.152.451

 

Resultaat boekjaar

 

58.204.597

 

28.635.106

 
   

186.255.710

 

142.434.834

      

Voorzieningen

47

 

3.930.494

 

8.174.605

      

Kortlopende schulden

     

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

62.580.209

 

25.979.273

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

48

28.476.893

 

6.174.118

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

22.044.480

 

54.087.582

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

317.207.266

 

321.090.535

 
   

430.308.848

 

407.331.508

      

Totaal passiva

  

620.495.052

 

557.940.947