Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

  

31-12-2022

 

31-12-2021

Vóór resultaatbestemming

     
      

ACTIVA

     

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

 

62.353.230

 

71.986.521

Materiële vaste activa

2

 

59.888.991

 

77.310.743

Financiële vaste activa

3

 

14.372.799

 

12.171.183

Totaal van vaste activa

  

136.615.020

 

161.468.447

      

Vlottende activa

     

Voorraden

4

 

62.973.563

 

26.142.908

Onderhanden projecten ¹

5

 

5.764.666

 

13.701.244

Vorderingen

     

Vorderingen op handelsdebiteuren

6

35.830.557

 

51.711.926

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

7

6.192.108

 

999.513

 

Rekening-courant vorderingen

8

595.757

 

522.100

 

Overige vorderingen en overlopende activa

9

277.647.804

 

274.301.469

 
   

320.266.226

 

327.535.008

Liquide middelen

10

 

129.710.782

 

115.505.033

Totaal van vlottende activa

  

518.715.237

 

482.884.193

      

Totaal activa

  

655.330.257

 

644.352.640

      

  

31-12-2022

 

31-12-2021

      

PASSIVA

     

Groepsvermogen

11

    

Eigen vermogen

 

186.255.710

 

142.434.834

 

Minderheidsbelang derden

 

32.150

 

57.588

 
   

186.287.860

 

142.492.422

Voorzieningen

12

    

Latente belastingverplichtingen

 

4.948.414

 

5.668.499

 

Overige voorzieningen

13

954.180

 

5.207.340

 
   

5.902.594

 

10.875.839

Langlopende schulden

14

    

Achtergestelde leningen

15

381.600

 

388.000

 

Obligatieleningen

16

15.225.000

 

19.800.000

 

Schulden aan kredietinstellingen

17

18.533.963

 

38.129.408

 
   

34.140.563

 

58.317.408

Kortlopende schulden

     

Schulden aan kredietinstellingen

 

4.039.541

 

6.072.800

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

18

66.021.318

 

30.808.121

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

19

25.917.227

 

57.155.173

 

Onderhanden projecten ¹

20

849.421

 

9.298.679

 

Overige schulden en overlopende passiva

21

332.171.733

 

329.332.198

 
   

428.999.240

 

432.666.971

      

Totaal passiva

  

655.330.257

 

644.352.640

  • 1 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie algemene grondslagen voor verslaggeving paragraaf stelselwijzigingen.