Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

  

2022

 

2021

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

     

Bedrijfsresultaat

  

80.465.744

 

36.736.325

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

 

26.422.126

 

29.604.081

 

Boekresultaat op immateriële en materiële vaste activa

 

4.508.147

 

5.896.259

 

Bijzondere waardevermindering van immateriële en materiële vaste activa

 

-

 

410.560

 

Mutatie voorzieningen

 

-4.253.161

 

2.190.220

 
   

26.677.112

 

38.101.120

      

Veranderingen in werkkapitaal

  

-36.453.366

 

24.750.238

      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

70.689.490

 

99.587.683

      

Ontvangen dividend

 

-

 

155.400

 

Betaalde interest

 

-3.831.631

 

-3.531.403

 

Betaalde belastingen

 

-7.231.617

 

-1.752.431

 

Ontvangen belastingen

 

2.320.642

 

1.677.789

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

-8.742.606

 

-3.450.645

      

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

     

Investeringen in immateriële vaste activa

 

-5.351.456

 

-11.876.980

 

Investeringen in materiële vaste activa

 

-14.164.730

 

-33.767.078

 

Investeringen in financiële vaste activa

 

-7.101.528

 

-3.085.331

 

Verstrekkingen van uitstaande leningen

 

-88.381

 

-1.750.968

 

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

 

127.509

 

43.404

 

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa

 

131.994

 

299.951

 

Ontvangsten uit hoofde van aflossingen uitstaande leningen

 

37.104

 

2.624.870

 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-26.409.488

 

-47.512.132

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

     

Betaald dividend

 

-14.441.311

 

-

 

Ontvangsten uit hoofde van leningen

 

1.712.743

 

37.792.327

 

Uitgaven ter aflossing van leningen

 

-8.603.079

 

-7.099.873

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-21.331.647

 

30.692.454

      
      

Netto kasstroom - Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

  

14.205.749

 

79.317.360

      

Verloop mutatie geldmiddelen

     

Stand per begin boekjaar

  

115.505.033

 

36.187.673

Mutaties in boekjaar

  

14.205.749

 

79.317.360

Stand per einde boekjaar

  

129.710.782

 

115.505.033

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in de verworven groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten, die worden verantwoord als hedges, worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.