Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Naleving wet- en regelgeving

Greenchoice heeft een compliance officer in dienst om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Maandelijks rapporteert de compliance officer de status en voortgang van de openstaande meldingen aan de directie. Van toepassing zijnde wet- en regelgeving, aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving en geïdentificeerde (compliance) risico’s vormen de basis voor de periodieke monitoring. Verder wordt extern toezicht gehouden door diverse toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Naar aanleiding van een onderzoek van de ACM dat werd uitgevoerd in 2021 en 2022 heeft Greenchoice toegezegd om bepaalde duurzaamheidsclaims niet meer te gebruiken en ruim € 0,4 miljoen te doneren aan een bosproject in Nederland van een onafhankelijke non-profit organisatie. Deze toezegging is door de ACM bindend verklaard in haar besluit van 20 september 2022. Greenchoice heeft haar interne processen verder aangescherpt om oneigenlijke duurzaamheidsclaims te voorkomen.  

In 2022 hebben we meer aandacht besteed aan duurzaamheidsregelgeving: we bereiden ons voor op de EU-taxonomie en Corporate Sustainability Reporting Directive waar we vanaf verslagjaar 2025 aan moeten voldoen.

Greenchoice heeft er belang bij om te voldoen aan wet- en regelgeving. Allereerst omdat we op die manier de klant het best bedienen. En zo voorkomen we het risico dat we onze ‘licence to operate’ verliezen en verlagen we financiële risico’s door boetes of claims van klanten. Door ons aan de regels te houden, houden we ook onze reputatie hoog. In 2022 zijn er geen significante vastgestelde gevallen geweest van het niet naleven van de wet. Evenmin was er sprake van significante boetes. Voor een toelichting van lopende claims en geschillen verwijzen we naar paragraaf claims en juridische geschillen