Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materiële thema’s

Om richting te geven aan onze strategie en aandachtsgebieden onderzoeken wij met input van stakeholders elke twee jaar welke onderwerpen relevant zijn om op te acteren. Dit worden materiële thema’s genoemd. De materiële thema’s voor 2022 zijn bepaald op basis van de materialiteitsanalyse 2021 en vormen de basis van onze strategie en onderwerpen die aan bod komen in dit verslag. Op volgorde van belangrijkheid (zie nadere uitwerking in Bijlage A – Over dit verslag) zijn dit de thema’s zoals opgenomen in onderstaande tabel. Bij ieder thema staat per KPI wat we hebben gerealiseerd.

Een toelichting hierop vind je onder de gelijknamige hoofdstukken verderop in dit verslag, waar we rapporteren over onze resultaten op basis van de ESG-onderwerpen: Environmental, Social en Governance. Environmental lees je terug in hoofdstuk 4 Energie en planeet. Social in hoofdstuk 5 Sociale fundament en Governance is uitgewerkt in gelijknamig hoofdstuk 6. De materiële thema's zijn op basis van hun aard ondergebracht onder deze hoofdstukken. Daar vind je nadere toelichting over de onderwerpen, onze impact en onze doelstellingen.

Materieel thema

KPI’s

2022

2021

Energietransitie voor en van iedereen

Aantal opwekprojecten via coöperaties en VvE's

377 

343

Toegang tot betaalbare groene stroom voor en van iedereen. We doen dit door ons te ontwikkelen van energieleverancier tot platform voor groene keuzes. Dit betekent het stimuleren van lokale energieopwek, particulieren en coöperaties ondersteunen zelf energie op te wekken (bijv. door zonnepanelen te installeren of te verhuren) en iedereen op een betaalbare manier mee te laten profiteren van de energietransitie.

Aantal klanten die energie terugleveren

205.020

185.567


Financieel gezond bedrijf blijven

EBITDA (miljoen €)

106,9

66,8

Om ook in de toekomst betaalbare groene stroom en bosgecompenseerd gas voor iedereen te leveren en te kunnen blijven investeren in groene stroom en bosprojecten, is het belangrijk om competitief en financieel gezond te zijn.

Netto resultaat (miljoen €)

58,2

28,6

Klimaatimpact verlagen

Percentage van totaal verkocht volume aardgas gecombineerd met bosprojecten en Gold Standard1 projecten

100%

100%

Als ambassadeur voor hernieuwbare, groene stroom en bosgecompenseerd gas voegen we de daad bij het woord door onze eigen CO2 footprint (en ook de footprint van onze klanten) zo klein mogelijk te houden en netto zelfs een positieve bijdrage te leveren. Hierbij willen we stimuleren dat klanten een positieve houding krijgen ten opzichte van maatregelen die klimaatverandering tegengaan.

Gemiddeld standaard jaarverbruik (SJV) gas per aansluiting B2C

1.275

1.390

 

Carbon footprint scope 1 en 2 (ton CO2)

344

463

Altijd groene stroom

Geïnstalleerd vermogen KiesZon (MWp)

65

114

Het is ons doel het aandeel van groene stroom in de Nederlandse energiemix te vergroten naar 'altijd groen', 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. Dit doen we door meer hernieuwbare stroom op te wekken, meer mensen de overstap van grijze naar groene stroom te laten maken en in energieopslag te investeren.

Totaal regelbaar vermogen (MWp)

428

205

Natuur versterken

Totaal geïnvesteerd in natuurlijk gebied (x € 1.000)

1.948

1.013

Wij zijn ons bewust van de impact die onze bedrijfsactiviteiten kunnen hebben op de natuur. Daarom houden we rekening met de impact van onze operaties op de omgeving en versterken de natuur en biodiversiteit. Dit doen we lokaal en wereldwijd onder andere door te investeren in bos, wetlands en duurzame landbouw.

Oppervlakte bos beschermd en hersteld (ha)

327.165

1.121.858

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie 2

Vrouwelijke medewerkers in het leiderschapsteam (%)

42,9%

-

  • 1 Gold Standard is een keurmerk opgezet door onder andere het Wereld Natuurfonds (WWF) voor projecten die zorgen voor duurzame ontwikkeling van een bepaald gebied en die als doel hebben CO2-uitstoot te verminderen.
  • 2 Het thema diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie volgt niet uit de materialiteitsanalyse 2021. Omdat we in 2022 specifiek aandacht hebben besteed aan dit onderwerp en de KPI Vrouwelijke medewerkers in het leiderschapsteam (%) in scope is voor de assurance-werkzaamheden van de onafhankelijke accountant is deze KPI toegevoegd aan de tabel in aanvulling op de ontwerpen uit de materialiteitsanalyse.

Aan de hand van onze resultaten evalueren we jaarlijks onze managementaanpak van de verschillende materiële onderwerpen. Dit doen wij aan de hand van onze eigen prestatie-indicatoren (KPI's). We kijken periodiek, maar minimaal één keer per jaar met de interne betrokkenen en de directie naar de KPI’s ten opzichte van de streefwaarden en de prestaties van vorig jaar. Waar nodig doen we aanpassingen in de aanpak als dat volgt uit de evaluatie om de uitkomsten voor het volgende jaar te verbeteren.

Er zijn nog geen langetermijndoelen bepaald voor de prestatie-indicatoren behorend bij de materiële onderwerpen. In 2023 zullen we opnieuw een materialiteitsanalyse uitvoeren. Op basis van deze uitkomsten actualiseren we onze strategie en zullen we langetermijndoelen formuleren vanaf 2024 en verder. Meer uitleg over het bepalen van de materiële onderwerpen en een toelichting over onze verslaggevingsambities voor komende jaren vind je in Bijlage A