Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening en overzicht totaalresultaat over 2022

  

2022

 

2021

      

Netto-omzet

22

1.042.277.154

 

564.938.254

 

Overige bedrijfsopbrengsten

23

661.580

 

867.630

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

1.042.938.734

 

565.805.884

Kosten van grond- en hulpstoffen

24

853.101.238

 

429.340.704

 

Lonen en salarissen

25

31.012.176

 

26.463.209

 

Sociale lasten en pensioenlasten

26

6.742.413

 

6.122.974

 

Overige personeelsbeloningen

27

10.127.129

 

6.925.050

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

28

26.422.126

 

29.604.080

 

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

29

-

 

410.560

 

Overige bedrijfskosten

30

35.067.908

 

30.202.982

 

Som der bedrijfslasten

  

962.472.990

 

529.069.559

Bedrijfsresultaat

  

80.465.744

 

36.736.325

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

 

6.111

 

7.365

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

31

450.415

 

155.787

 

Waardeveranderingen van vorderingen en deelnemingen die tot de vaste activa behoren

32

-4.420

 

-5.486

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

33

-3.814.858

 

-3.483.137

 
   

-3.362.752

 

-3.325.471

Resultaat vóór belastingen

  

77.102.992

 

33.410.854

Belastingen

34

 

-19.492.202

 

-4.658.211

   

57.610.790

 

28.752.643

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

35

 

584.259

 

-132.336

Resultaat na belastingen

  

58.195.049

 

28.620.307

Resultaat aandeel derden

36

 

9.548

 

14.799

Nettoresultaat

  

58.204.597

 

28.635.106

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen

  

-

 

-

Totaalresultaat

  

58.204.597

 

28.635.106