Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Directie

Onze statutaire directie bestond in 2022 uit een Algemeen directeur en een Financieel directeur.

  • Dhr. C.E. (Coen) de Ruiter (1969), Algemeen directeur – In functie sinds 2020

  • Dhr. drs. M.J.W. (Martin) van Sleeuwen RC EMFC (1972), Financieel directeur – In functie sinds 2015

Directieleden worden benoemd door de Raad van Commissarissen met kennisgeving van een voorgenomen benoeming van een directielid aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De profielschets die bij het wervingsproces wordt opgesteld, legt de Raad van Commissarissen voor aan de Ondernemingsraad. Gedurende het selectieproces krijgt de Ondernemingsraad de mogelijkheid kennis te maken met de laatst overgebleven kandidaten voordat een definitieve keuze wordt gemaakt. Van een dergelijke benoeming is in 2022 geen sprake geweest.

In lijn met de nieuwe strategie van Greenchoice is een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt. Dit betekende onder meer dat naast de statutaire directie vijf directors zijn benoemd. De statutaire directie en de directors vormen samen het leiderschapsteam. In de nieuwe structuur heeft de directie verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de directors. Die zijn opgedeeld per domein: klantketen zakelijk, klantketen consument, IT & Data, Energie+ voor non-commodity producten en Sourcing & Portfoliomanagement.  Besluitvorming kan ook gedelegeerd worden naar speciale multidisciplinaire overleggen zoals het Portfolio Management Overleg (PMO), het Commercieel Overleg (CO) en Pricing Board (PB). In het jaar 2022 gold dat ook voor het Crisisteam Energie.

De directie van Greenchoice is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie, beleid en doelstellingen. Dat is dus ook van toepassing op duurzaamheid. Duurzaamheid is onderdeel van onze missie en daarmee ook van onze strategie en doelstellingen. De Algemeen directeur en Financieel directeur hebben gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van Greenchoice en haar groepsmaatschappijen. Hieronder vallen ook de sturing en de resultaten ten aanzien van de voor de onderneming materiële thema’s rondom de impact op mens, milieu en economie. Bij Greenchoice heeft de Algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid voor deze onderwerpen. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de impact heeft de directie gedelegeerd naar een aantal specifieke functionarissen. Daarnaast worden doelstellingen geformuleerd voor de gehele organisatie. Het behalen ervan draagt bij aan de toekenning van de jaarlijkse bonus van alle medewerkers. De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelstellingen is belegd bij de directors, die samen met de directie het leiderschapsteam vormen.

Op maandelijkse basis legt de directie verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Dat gebeurt met een rapportage en indien gewenst wordt hierover een informele vergadering belegd. Op basis hiervan monitort de Raad van Commissarissen de prestaties en de impact van de organisatie op de economie, het milieu en de mens.