Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Identificatie van risico’s en risicobereidheid

Het leiderschapsteam van Greenchoice heeft, rekening houdend met de strategie, 29 risico’s gedefinieerd die de bedrijfsdoelstellingen in gevaar kunnen brengen. De risico’s zijn gecategoriseerd naar strategische, operationele, rapportage en compliance risico’s. Risico’s op het gebied van klimaatverandering en wet- en regelgeving over duurzaamheid horen hier ook bij. Het leiderschapsteam bepaalt en evalueert de risicobereidheid voor deze risico’s. Onder risicobereidheid verstaan we de mate waarin we bereid zijn om bepaalde risico’s te accepteren bij het nastreven van onze doelen. Deze is gebaseerd op ons draagvermogen. Dit is de maximale financiële impact die we als organisatie kunnen dragen, zonder dat onze continuïteit hierbij in gevaar komt. Maandelijks evalueren en documenteren we per risico de mitigerende maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat we blijven aansluiten bij onze risicobereidheid.