Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslaggevingsambities

Transparantie en duidelijkheid over de maatschappelijke en ecologische impact die wij maken vinden we van groot belang. We rapporteren hierover daarom nu al vrijwillig met verwijzing naar de GRI richtlijnen. Tegelijkertijd werken we ook hard aan het professionaliseren van ons rapportageproces voor niet-financiële data en bereiden we ons voor op de verplichting voor onder andere grote Europese bedrijven om over verslagjaar 2025 te rapporteren op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is een uniform stelsel voor duurzaamheidsverslaggeving binnen Europa.

Bij het opstellen van dit rapport hebben we deels al rekening gehouden met de aankomende rapportagevereisten van CSRD. Gedurende de komende jaren zullen we nog verdere stappen zetten in het kader van de in de toekomst verplichte regelgeving. Zo zullen we voor het geïntegreerd jaarverslag 2023 de materiële onderwerpen herijken op basis het dubbele materialiteitsbegrip. We kijken dan niet alleen naar de daadwerkelijke en potentiële positieve en negatieve impact die wij maken op de planeet en mens, maar ook naar in hoeverre de bedrijfswaarde wordt beïnvloed als gevolg van duurzaamheidsrisico’s en kansen. Omdat wij in lijn met ons beleid voor het huidige verslagjaar geen nieuwe analyse hebben uitgevoerd terwijl de GRI Standaarden zijn gewijzigd, voldoen wij op dit vlak niet volledig aan de GRI Standaard. Dit is een voorbeeld van hoe wij ons voorbereiden op de CSRD rapportageverplichtingen, waaraan we vanaf rapportagejaar 2025 moeten voldoen.

In komende jaarverslagen streven we ernaar de aanbevelingen vanuit regelgevende instanties en de toekomstige rapportageverplichtingen deels in acht te nemen.