Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze gedragscode

Greenchoice heeft een gedragscode opgesteld. Hierin maken we duidelijk wat we van medewerkers verwachten en welk gedrag wij juist niet tolereren. In de Greenchoice Gedragscode zijn principes vastgelegd die we in acht (moeten) nemen bij het uitvoeren van ons werk. Denk hierbij aan het belang van ethisch, integer en compliant handelen. De principes zijn tegelijk ook een afspiegeling van de cultuur van openheid, respect en organisatiekwaliteit die we hebben en willen behouden. Onze gedragscode is gericht op het kennen en toepassen van de regels, de normen en waarden van Greenchoice in relatie tot elkaar, onze klanten, duurzaamheid, onze zakenpartners en onze stakeholders. De gedragscode is een intern document dat te raadplegen is door al onze medewerkers. In ons personeelshandboek wordt verwezen naar de gedragscode en wordt aanvullend expliciet aangegeven dat fraude en diefstal niet getolereerd wordt. In 2023 zal de gedragscode geactualiseerd worden, daarom kiezen wij er voor de huidige gedragscode niet te publiceren. Wel beschrijven we hier wat de belangrijke uitgangspunten in onze gedragscode zijn:

  • Servicegerichtheid

  • Tevreden medewerkers

  • Positieve en respectvolle samenwerking

  • Bijdragen aan duurzaamheid

  • Integriteit

Medewerkers kunnen voor vragen of advies over de gedragscode of onderwerpen die hierin niet expliciet terugkomen terecht bij hun leidinggevende of de Compliance Officer.

Voor onze klanten is transparantie over de wijze waarop wij gegevens verwerken, welke gegevens wij verwerken, met welk doel we dat doen en hoe we met deze gegevens omgaan van belang. Ons beleid over privacy is opgenomen in het Privacy Statement en is terug te vinden op onze website.

Voor consumenten hebben wij de gedragscodes ‘Consument en Energieleverancier 2020’ en ‘Leveranciers Slimme Meters 2012’ zoals opgesteld door Energie-Nederland. In overleg met toezichthouder ACM zijn deze van toepassing verklaard. In de gedragscode ‘Consument en Energieleverancier 2020’ staan gedragsregels over het contact tussen energieleverancier en de consument over werving en over het aangaan, voortzetten en beëindigen van leveringsovereenkomsten. In de Leveranciers Slimme Meters 2012 gedragscode staat beschreven hoe wij omgaan met de gegevens uit de slimme meter. De Compliance Officer ziet toe op de naleving van de gedragscodes. Voor de gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012 wordt jaarlijks een verklaring ondertekend door de algemeen directeur waaruit blijkt dat wij voldoen aan de code. De verklaring over 2022 vind je in bijlage D bij dit verslag.

Alle beleidsdocumenten worden goedgekeurd door de directie.