Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de Raad van Commissarissen

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen het jaarverslag aan waarin de jaarrekening over het boekjaar 2022 is opgenomen. De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening. Op 30 juni 2023 zal de jaarrekening in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Greenchoice (‘AvA’) ter vaststelling aan de aandeelhouders worden voorgelegd. De Raad van Commissarissen stelt voor dat de jaarrekening wordt vastgesteld, dat aan de directie decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid en dat aan de Raad van Commissarissen decharge wordt verleend voor het gehouden toezicht.

Thema’s van 2022

Het was voor Greenchoice, en zeker ook voor haar klanten, een zeer uitdagend jaar. Het jaar werd gekenmerkt door historisch hoge energieprijzen en onstabiele marktomstandigheden. Voor klanten kondigden zich onzekere tijden aan, waarin het bewustzijn over energie groeide, net als de zorgen over de energierekening. De onzekere marktsituatie en de snelheid van de ontwikkelingen vroegen om een continue actieve risicoafweging door Greenchoice. Bovendien verschoof de aandacht hierdoor van het ontwikkelen van nieuwe producten en proposities naar het betaalbaar houden van energie en het afstemmen van de service op de behoeften van klanten. 

Greenchoice heeft zich in het afgelopen jaar in een moeilijke markt koersvast getoond. In iedere nieuwe situatie zijn de verschillende belangen goed afgewogen. De opties en keuzes zijn zorgvuldig naast elkaar gezet en hebben geleid tot beslissingen die in lijn zijn met de strategie van Greenchoice. Zo was het gegeven de uitdagende marktomstandigheden een weloverwogen besluit om actieve werving van nieuwe klanten stop te zetten en te focussen op het zo goed mogelijk ondersteunen van bestaande klanten. Om energie betaalbaar te houden heeft Greenchoice de overheid geholpen met het uitrollen van ondersteuningsmaatregelen zoals de verlaging van de energiebelasting en btw en het prijsplafond. Ook was Greenchoice mede-initiatiefnemer van het Tijdelijk Noodfonds Energie en heeft Greenchoice zich ingespannen om energiearmoede tegen te gaan. 

De verdere uitvoering van de strategie ging ondanks de marktomstandigheden door. De organisatiestructuur werd in 2022 aangepast door deze af te stemmen op de verschillende klantgroepen. De klantbeheersystemen voor zakelijke klanten en consumenten zijn afgelopen jaar ontvlochten. Daardoor sluiten de systemen beter aan bij de behoeften van beide klantgroepen. Hierdoor is het in de toekomst eenvoudiger om de klantbeheersystemen te optimaliseren. Greenchoice heeft gewerkt aan de verdere professionalisering van KiesZon om de marktpositie voortvarend te kunnen uitbouwen en om als onderdeel van de platformstrategie het aanbod van producten en services aan zakelijke klanten en consumenten te verbreden. Bovendien werd de organisatie verder uitgebreid door de deelnemingen die in 2022 werden verworven in Saman Groep B.V., Energy Essentials Group B.V. en Green Energy Storage B.V. Door samen te werken met partners kan Greenchoice de strategie verder tot uitvoering brengen. 

Greenchoice is goed en solide door het jaar heen gekomen, maar niet zonder de nodige uitdagingen. De klanttevredenheid kwam onder druk te staan door de gestegen energietarieven, de onduidelijkheid over tarieven en negatieve media-aandacht. Door de onduidelijkheid en vragen over berichtgeving over de aankondigingstermijn van tarieven in de media namen klanten contact op. Op te drukke momenten was de klantenservice minder goed bereikbaar. Medewerkers hebben onder hoge werkdruk gestaan. Gelukkig zagen we een goede motivatie onder medewerkers om samen de schouders eronder te zetten en te doen wat nodig was voor de klanten en het bedrijf. Wel kende 2022 een relatief hoge uitstroom en verzuim. De remuneratiecommissie en directie hielden de Raad van Commissarissen op de hoogte van de ontwikkelingen en vervolgacties om het verzuim en de uitstroom te verlagen.

Sourcing en risicomanagement van Greenchoice heeft zich bewezen in een onstuimige energiemarkt. De uitkomsten daarvan hebben zich uiteindelijk vertaald in een winstniveau dat hoger is dan vorig jaar, hoewel de procentuele marge lager was dan vorig jaar. Dat hoort bij het nemen van risico’s en verstevigt het fundament voor het najagen van de missie van Greenchoice in de komende jaren. Greenchoice slaagde er in de klanttevredenheid in 2022 op hetzelfde niveau als in 2021 te houden.

Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen regelmatig gevraagd naar het beleid van Greenchoice op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Hier is in 2022 gedeeltelijk vooruitgang geboekt. Er wordt hard gewerkt om Greenchoice een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij en dat zal ook in 2023 een aandachtspunt van de Raad van Commissarissen blijven. Verder benadrukt de Raad van Commissarissen het belang van het formuleren van lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen, op het gebied van milieu, sociale factoren en bestuur (ESG-onderwerpen) om meer concreet invulling te geven aan duurzaamheid. Ook dit zal in 2023 een aandachtspunt van de Raad van Commissarissen blijven. 

Het afgelopen jaar heeft de energiesector onder een vergrootglas gelegen, en ook Greenchoice. Dit raakte de kern van het bedrijf: een scherpe prijs, de beste klantenservice en inspirerend groen. Toezichthouder ACM vroeg Greenchoice om de duurzaamheidsinformatie beter te onderbouwen. Greenchoice zal zich de komende jaren extra moeten inspannen om dat onderscheidend vermogen weer te herstellen. 

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een uitdagend jaar dat veel gevraagd heeft van iedereen en dankt de directie en alle medewerkers voor hun inspanningen.

Namens de Raad van Commissarissen van Greenchoice B.V.,

J.G.T.M. van Niersen, voorzitter