Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nederlandse natuurprojecten

De laatste jaren zetten we ons meer en meer in voor de ontwikkeling van voedselbossen. De ruimte in Nederland is schaars. Daarom willen we vooral CO2-impact maken door te investeren in ecosystemen met multifunctioneel landgebruik. Een voedselbos is zo’n systeem. Het is een bos en een voedselproducerend landbouwsysteem, met vaak ook nog een sociale functie, waar extra CO2 wordt vastgelegd en een hoge biodiversiteit wordt geherbergd. Dit doen we met de Stichting Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer en via het project 'Rotterdam de Boer op!' met Natuurmonumenten. Via deze samenwerking zijn het Voedselbos Maasland en een voedselbos bij Hofstede Lust & Last op Goeree-Overflakkee gesponsord.

Verder zijn we met het Zuid-Hollands Landschap gestart met het project ‘Omhoog met het veen’. Het ontwateren van de veengebieden heeft nog meer consequenties dan alleen bodemdaling. Verdroogd veen stoot namelijk veel broeikasgassen uit, waaronder CO2. In Nederland jaarlijks ongeveer net zoveel als de uitstoot van twee miljoen auto’s. Het is dus een serieus probleem. Dit project is een pilotproject en is gericht op onderzoek. Op een halve hectare in de Berkenwoudse Driehoek in de Krimpenerwaard verwijderen we de voedselrijke toplaag en onderzoeken we welke omstandigheden optimaal zijn voor het weer goed laten groeien van veenmossen.